Page 1 of 16 Next page    Last page

Descendants of Johan KAMPESHORST


 
Johan KAMPESHORST

Johan KAMPESHORST

I.1    Johan KAMPESHORST (Johan ten Kampeshorst), born ±1550 (religion: RK), een Johan Kampeshorst of Johan ten Kampeshorst werd tussen 1576 en 1587 regelmatig genoemd in de schepenacten van het richterambt Delden. Hij kwam daarin 5 maal voor als schuldeiser. In 1587 was er in deze acten ook sprake van een vordering van meerdere persone op Johan's vrouw, wier naam niet genoemd werd. Waarschijnlijk was dit Ffenne ten Camphorst, die in 1576 een vordering had op ene Berendt Wilderinck wegens een borgstelling. De Kampeshorst was geen zelfstandige hofstede, want een boerderij van die naam kwam niet voor in het verpondingenregister van Twente over de jaren 1601 en 1648. Waarschijnlijk was Johan Kampeshorst een "wonner" dwz iemand die met goedvinden van de eigenaar van de grond een optrekje had gebouwd en daar later werd gedoogd. De locatie van De Kampeshorst is aangegeven als punt 13 op het topografische kaartje in het Ten Geleide van het boek. Het is niet met zekerheid te zeggen hoe De Kampeshorst er uit zag. Waarschijnlijk had het de vorm van een eenvoudig Twents vakwerkboerderijtje, zoals die rond 1600 in de omgeving van Woolde veel voorkwamen (zie afbeelding in de inleiding van het boek).
Church marriage <1570 to Ffenne ? Born ±1550.
From this marriage:
   1.  Jan CAMPHORST (Joan, Johan op die Kamphorst) (see also II.1).

II.1    Jan CAMPHORST (Joan, Johan op die Kamphorst), born ±1570.
Vanaf 1611 werd er in de schepenacten van de stad Delden weer veelvuldig melding gemaakt van een Johan, Joan of Jan Camphorst, Kamphorst, op die Kamphorst, in de Kamphorst of ter Camphorst. Hoewel het mogelijk is dat dit dezelfde Johan was als de Johan Kampeshorst van voor 1587, is het waarschijnlijker dat hij diens zoon was. Dit vermoeden wordt ondersteund door het feit dat Jan Camphorst één van zijn zonen Jan noemde, een naam die kennelijk synoniem was met de naam Johan. In 1613 verkochten Jan Camphorst en zijn vrouw Hendricxken Fockink een derde deel van een erven en hofstede, genaamd Die Rasscherie en gelegen te Oele. Voor deze verkoop stelden zij Albert Egbertinck en Johan ten Nijenhuis aan als hun gevolmachtigden te Delden. De volmacht werd opgemaakt door Egbert van Mehen, schout te Voorst. Hierdoor weten wij dat Johan in die Kamphorst te Woolde inderdaad dezelfde was als Jan Camphorst te Voorst. Uit het feit dat deze verkoop slechts een derde deel van de boerderij Die Rasscherie omvatte, mag men afleiden dat het een erfdeel in een nalatenschap betrof. In het verpondingenregister van Twente over het jaar 1601 staat over Die Rasscherie dan ook geschreven: "weesende een kotterstede, toebehorende die erffgenamen van Johan Vockinck, is groett van vyff schepel geseys, unde licht wueste." Waarschijnlijk is deze Johan Vockinck de vader van Jan Camphorst's vrouw Hendricxken Fockinck. Toen Johan in die Kamphorst zich onder de naam Jan Camphorst te Voorst had gevestigd, bleek hij in Woolde veel schuldeisers te hebben achtergelaten. Tussen 1611 en 1617 kwamen maar liefst 35 personen en instanties opdagen, die verklaarden een vordering op Johan te hebben. De schepenen van Delden stelden hen bijna allen panden van Camphorst ter beschikking, die zij voor eigen gebruik mochten aanwenden of dmv een gerechtelijke verkoping te gelde mochten maken. Uit de schepenacten komen een aantal interessante zaken naar voren. Zo was er een vordering van Jacob Suiters, inzamelaar van misgelden, die er op duidt dat Johan ooit tot de RK kerk heeft behoord. Ook de "kerk van Hengelo" verkocht panden van Kamphorst. Deze kerk was de oorspronkelijke kapel van kasteel Hengelo en was zeker vanaf 1598, toen de troepen van de Prins van Oranje de in Hengelo gelegerde troepen van de Hertog van Alva definitief versloegen, protestants. In de excerpten van de schepenacten werd meestal niet vermeld wat de aard van de verschillende panden was. Wel is duidelijk dat er minstens 2 paarden en 5 koeien bij waren en dat Johan ook varkens hield. Voorts liet de drost van Haaksbergen gerechtelijk en bij opbod een partij gerst verkopen als pand van Camphorst, die 3 jaar achterstand had in de betaling van sloptienden. Ook de drost van het Land van Vollenhove liet bij opbod "zes schepel" gerst van Johan verkopen, eveneens wegens een betalingsachterstand van sloptienden. Hieruit blijkt dat Johan op meerdere plaatsen grond in pacht had. In een schepenacte van 1618 werd Johan de " meijer van Weddehoen" genoemd. Waarschijnlijk betekent dit dat hij de Kamphorst in pacht had van de Havezate van Weldam, die zijn bezittingen liet beheren vanuit de Hof van Weddehoen tussen Delden en Goor. Johan heeft zich niet altijd onberispelijk gedragen. De schepenen van Delden hadden een vordering op hem wegens een door hem gepleegd misdrijf en de richter van Borne wegens begane overtredingen.
In het thinsboek van het ambt van Voorst staat dat op 16 juli 1636 "Gerr:Jacobs goudsmit toe Deventer eert. Jan Camphorst" toestemming kreeg "uit 't veld in Aerdenbroek omtrent II schepel gesaijs te lande te maken". Hieruit blijkt dat enen Jan Camphorst voor 1636 eigenaar is geweest van een boerderij, mogelijk in het Aerdenroek tussen Appen en Apeldoorn, die later Gerrit Jacobs toebehoorde. Gezien het vroege jaartal lijkt het waarschijnlijk dat dit de boerderij is geweest waar Jan Camphorst alias Johan op die Kamphorst zich rond 1610 vanuit Twente heeft gevestigd. Son of Johan KAMPESHORST (Johan ten Kampeshorst) (see also I.1) and Ffenne ?
Church marriage <1600 in Delden of Hengelo (RK) to Henricxken FOCKINCK, born ±1570.
From this marriage:
   1.  Jan Jansen (see also III.1).
   2.  Hendrick Jansen (see also III.3).
   3.  Lambert Jansen (Lambert Freriks ?) (see also III.6).

III.1    Jan Jansen CAMPHORST, pachtboer, landbouwer (1648), born ±1600 in Appen (Voorst), died in Appen (Voorst).
Jan Jansen Senior was pachtboer, want in het verpondingskohier Voorst 1648 (RA Gelderland) staat : "'t Clooster Hunneps goet genaamt Kemmena, huijs, hoff, berch, omtrent 6 mudde geseeijs, noch 3 molder geseeijs in den Halmer soe ongebout blijft, en 3 koen weijdens, waervan 1 koe weijdens buijtendijcks. Verpacht aen Jan Camphorst voor ? dalers en 10 ricxdalers." Uit deze tekst blijkt dat Jan Jansen Senior in Appen woonde, een heel oude buurtschap met statige boerderijen. De erve Kemmena behoorde tot de gewaarde erven van de buurschap Appen en was eigendom van het cistercienzerklooster Ter Hunnepe te Deventer. De streek De Halmer lag bij de IJsseldijk ongeveer halverwege Appen en kasteel Nijenbeek. Op de afbeelding (boek) is het kasteel met de aangrenzende buitendijkse gronden afgebeeld. De afbeelding laat zien hoe de boerderijen, boerenwagens en de mensen er in de achttiende eeuw uitzagen. Ook in 1662 pachtte Jan Jansen nog steeds de hofstede Kemmena en het land in de Halmen. De boerderij is tot 1936 onder de naam Kemmena bewoond gebleven en kort daarna afgebroken. De locatie ervan is, samen met de locaties van andere oude boerderijen, afgebeeld op het kadasterplan van de buurtschap Appen van 1832. Het is ons niet gelukt de hand te leggen op oude foto's of andere afbeeldingen van de boerderij Kemmena. Wel kopieerden wij een foto van de voormalige voorgevel van de nabijgelegen boerderij "Otto Boelen Hofstede". Ook dit is een heel oude hoeve, die al voorkomt in een verkoopakte d.d. 26-09-1694. De 70-jarige bewoner van deze hofstede, die als kind met zijn geit op de foto staat afgebeeld, vertelde ons dat hij zich de boerderij Kemmena nog heel goed kan herinneren. Die stond op een paar honderd meter afstand van de Otto Boelen Hofstede, met de voorgevel naar het zuiden gericht. Hij verzekerde ons dat zowel het achterhuis als dce voorgevel van Kemmena vrijwel identiek waren aan die van de Otto Boelen Hofstede. Daarom hebben wij ook het achterhuis van de Otto Boelen Hofstede gefotografeerd. In de zijgevel van de Otto Boelen Hofstede zijn de luiken te zien, die vroeger dienden om de inhoud van de potstal te voorzien van plaggen en strooisel en om later de stalmest naar buiten te werken. De onderkant van deze luiken is het niveau tot waar de potstal gevuld kon worden. Naast de luiken is de cementen mestplaat te zien waarop de mestvaalt werd bewaard. Onder de mestplaat bevond zich een gierkelder, waarin zich de dunne mest van de koeien en het lekwater van de mestvaalt terechtkwam.
Volgens de lijst van heerdsteden van het ambt van Voorst woonde in 1749 in de hofstede "Kemna" een Jan Jansen Pouhuis. De boerderij bezat toen 10 morgen ofwel ongeveer 3 ha zandgrond. Son of Jan CAMPHORST (Joan, Johan op die Kamphorst) (see also II.1) and Henricxken FOCKINCK.
Publication of the banns ..-10-1630 in Voorst, church marriage on 24-10-1630 in Voorst to Mechteld NELIS, born ±1605.
From this marriage:
   1.  Jan Jansen (Kamphorst) (see also IV.1).
   2.  Gerrit Jansen (Gerrit Int Huys) (see also IV.3).
   3.  Arent Jansen (Kamphorst) (see also IV.6).

IV.1    Jan Jansen CAMPHORST (Kamphorst), knecht (1659), born ±1630, volgens Wilko Kamphorst geb. ca 1638, christened ±1630, died <1670. Evenals zijn ouders woonde Jan Jansen te Appen, waarschijnlijk in de boerderij Kemmena.
Op 22-4-1665 was Jan Jansen Camphorst met zijn vrouw Mechteld Melissen en met haar broers Henderick en Derck Melissen betrokken bij het transport va het Herengoed De Beentercamp in de buurtschap Wenum bij Apeldoorn. (Bron Herengoederen op de Veluwe, deel 4, nr. 698). Het Herengoed bestond uit "een kamp lands genaamt den Beentercamp, groot omtrent 4 mudde gezaais, in het buurtschap Wenum gelegen, nog zeven akkers in de Wenummer Enck en een half deel op de Wennummergemeente".
In 1667 had een Derck Lamberts te Wenum een schuldvordering op Jan Camphorst. Mogelijk woonde Jan Jansen toen al te Wenum. Son of Jan Jansen CAMPHORST (see also III.1) and Mechteld NELIS.
Publication of the banns ..-10-1658 in Voorst, church marriage on 24-10-1658 in Voorst to Mechteld MELISSEN, born ±1630 in Wenum (Apeldoorn), christened ±1630, daughter of Melis HENDRIKS and Jenneke N..
From this marriage:
   1.  Jenneken Jansen, born ..-12-1658 in Appen, christened (NDG) on 12-12-1658 in Voorst.
Church marriage on 14-09-1684 in Zutphen to Jan CLAESENS, ruiter, born ±1658, christened ±1658.
   2.  Stijntje Jansen, born ..-12-1658 in Appen, christened (NDG) on 02-01-1659 in Voorst.
   3.  Jan Jansen KAMPHORST (see also V.4).
   4.  Heimerick Jansen (Kamphooft) (see also V.6).
   5.  Berent Jansen (Kamphorst) (see also V.9).
   6.  Gerrit Jansen (Kamphooft) (see also V.12).
   7.  Zwaantjen (Swaantje) Jansen (Kamphorst), born ..-07-1665 in Appen, christened (NDG) on 16-07-1665 in Voorst, died <20-3-1698.
Publication of the banns <1697 in Voorst, church marriage <1697 in Voorst to Jan DIRKS, born ±1665, christened ±1665.

V.4    Jan Jansen KAMPHORST, born ±1659 in Appen. Jan is de derde Jan Jansen Kamphorst in successie die met zijn gezin in de buurtschap Appen woonde. Waarschijnlijk woonde ook hij in de hofstede Kemmena. Son of Jan Jansen CAMPHORST (Kamphorst) (see also IV.1) and Mechteld MELISSEN.
Church marriage ca. 1679 to Evertjen JANSEN, born ±1655, christened ±1655.
From this marriage:
   1.  Jentjen Jansen CAMPHORST, born ..-11-1679 in Appen, christened on 23-11-1679 in Apeldoorn.
   2.  Gerrit Jansen, born ..-08-1689 in Appen, christened on 11-08-1689 in Appen.

V.6    Heimerick Jansen CAMPHORST (Kamphooft), ruiter (1690), born ..-02-1660 in Appen, christened (NDG) on 12-02-1660 in Voorst, died ..-01-1727 in Voorst, buried on 04-01-1727 in Voorst. De vermelding "gutte" in het begraafboek van Voorst verwijst naar de orzak van het overlijden van de dochter van Heimerick en Janna. Gutte of belroos of wondroos of erysipelas is een door streptokokken veroorzaakte huidziekte , waarbij abcessen en het afsterven van lichaamsweefsel optreden. Son of Jan Jansen CAMPHORST (Kamphorst) (see also IV.1) and Mechteld MELISSEN.
Publication of the banns (1) ..-01-1686 in Voorst, church marriage on 10-01-1686 in Voorst (witness(es): Jan Helmichs, Egbert Egberts) to Trijntje JACOBS, born ±1660, christened ±1660, died <1722, buried <1722, daughter of Jacob HENDRICKS.
Publication of the banns (2) <1722, church marriage <1722 to Janna ? Born ±1680, christened ±1680.
From the first marriage:
   1.  Jan Heimericks KAMPHORST (Jan op de Ossenkamp ?) (see also VI.3).
   2.  Weime Heimericks (Willemken) (see also VI.6).
   3.  Jenneken Heimericks, born ..-01-1690 in Voorst, christened (NDG) on 19-01-1690 in Voorst, died ..-07-1720 in Voorst, buried on 06-07-1720 in Voorst.
Church marriage on 18-02-1713 in Voorst to Willem Garries KLUMPERT, born ..-07-1688 in Voorst, christened on 29-07-1688 in Voorst, died ..-09-1744 in Voorst, buried on 08-09-1744 in Voorst, son of Gerrit Peters KLUMPERT.
   4.  Mechteld Heimericks, born ..-05-1701 in Voorst, christened (NDG) on 16-05-1701 in Voorst.
   5.  Gerritjen Heimericks (Kamphooft), born ..-05-1706 in Voorst, christened (NDG) on 30-05-1706 in Voorst.
   6.  Arent Heimericks, born ±1710 in Voorst, christened (NDG) ±1710 in Voorst.
From the second marriage:
   7.  N. Heimericks, born ±1723, christened ±1723, died on 17-10-1723.

VI.3    Jan Heimericks KAMPHORST (Jan op de Ossenkamp ?), born ..-11-1686 in Voorst, christened (NDG) on 21-11-1686 in Voorst, son of Heimerick Jansen CAMPHORST (Kamphooft) (see also V.6) and Trijntje JACOBS.
Publication of the banns ..-07-1713 in Voorst, church marriage on 23-07-1713 in Voorst (witness(es): ouders Gerrit Camphorst) to Jenneken LAMBERTS, born ..-05-1671 in Noord-Empe, christened on 28-05-1671 in Voorst, died on 09-06-1736 in Voorst, buried ..-06-1736 in Voorst, daughter of Lambert FREDERIKS (Lammert Freriks), dienstknecht bij Hendrick Beumer op het Hoen, and Teunisken HENDRICKS.
From this marriage:
   1.  Megtelt Jansen (see also VII.2).
   2.  Lammert (Lambert) Jansen, smidsknecht in de Amstelstraat te Amsterdam, born ±1722 in Voorst, died ..-07-1750 in Amsterdam, buried on 11-07-1750 in Amsterdam, Leidse Kerkhof aan de Heiligeweg, in 1743 was een Lammert Kamphorst lidmaat van de NDG Kerk te Harderwijk. Deed belijdenis op 14 april en vetrok later dat jaar naar Amsterdam.

VII.2    Megtelt Jansen KAMPHORST, born ..-07-1715 in Voorst, christened (NDG (1744)) on 12-07-1715 in Voorst, daughter of Jan Heimericks KAMPHORST (Jan op de Ossenkamp ?) (see also VI.3) and Jenneken LAMBERTS.
Publication of the banns ..-03-1744 in Voorst, church marriage on 12-04-1744 in Voorst to Jan Berends (Jan Berends op Panhuis), born ..-01-1721 in Voorst, christened (NDG) on 12-01-1721 in Voorst.
From this marriage:
   1.  Jenneken Jansen PANHUIS, born ..-05-1745 in Voorst, christened on 23-05-1745 in Voorst.
   2.  Engeltje Jansen PANHUIS, born ..-11-1746 in Voorst, christened on 13-11-1746 in Voorst.
   3.  Berent Jansen PANHUIS, born ..-02-1748 in Voorst, christened on 18-02-1748 in Voorst.
   4.  Jan Jansen PANHUIS (see also VIII.4).

VIII.4    Jan Jansen PANHUIS, born ..-11-1749 in Voorst, christened on 09-11-1749 in Voorst, died on 13-09-1832 in Voorst, son of Jan Berends (Jan Berends op Panhuis) and Megtelt Jansen KAMPHORST (see also VII.2).
Church marriage ±1775 to Janna KERKHOF, born ±1750.
From this marriage:
   1.  Jan Jansen, born ±1777.
   2.  Maria, born ±1779.
   3.  Jan Willem, born ±1781.
   4.  Henderik, born ±1785.
   5.  Jenneken, born ±1787.

VI.6    Weime Heimericks CAMPHORST (Willemken), born ..-02-1688 in Voorst, christened (NDG) on 12-02-1688 in Voorst, died on 30-04-1751 in Voorst, daughter of Heimerick Jansen CAMPHORST (Kamphooft) (see also V.6) and Trijntje JACOBS.
Married ±1710 to Hermen PETERS, born ±1685.
From this marriage:
   1.  Peternelle HERMSEN, born ..-07-1722 in Voorst, christened on 26-07-1722 in Voorst (witness(es): Lijsbet Hermsen, dochter).

V.9    Berent Jansen CAMPHORST (Kamphorst), ruiter te Voorst (1729), born ..-08-1661 in Appen, christened (NDG) on 18-08-1661 in Voorst, died on 29-09-1732 in Voorst. Zutphen was in 1729 al een bekende garnizoensplaats, waar veel mannen emplooi vonden. Berend was kennelijk tot op hoge leeftijd een "gegageerd ruiter" of wel beroepscavallerist. Son of Jan Jansen CAMPHORST (Kamphorst) (see also IV.1) and Mechteld MELISSEN.
Publication of the banns (1) <1698, church marriage <1698 to Mechteld CAMPHORST, born ±1661, christened ±1661, died <1728.
Publication of the banns (2) on 02-10-1729 in Voorst, church marriage on 19-10-1729 in Zutphen to Maria JANSEN, born ±1675 in Zutphen, christened ±1675.
From the first marriage:
   1.  Mechteld Berents (Kamphorst), born ..-08-1698 in Voorst, christened (NDG) on 14-08-1698 in Voorst.
   2.  Berent Berents, born ..-01-1721 in Voorst, christened (NDG) on 12-01-1721 in Voorst.
   3.  Jan Berents, born ..-01-1721 in Voorst, christened (NDG) on 12-01-1721 in Voorst.

V.12    Gerrit Jansen CAMPHORST (Kamphooft), dros, born on 02-10-1663 in Appen, christened (NDG) on 16-10-1663 in Voorst, died ..-04-1737 in Voorst, buried on 17-04-1737 in Voorst. Gerrit's dochter Mechteld werd op 05-06-1735 lidmaat van de NDG Kerk te Harderwijk komende uit Deventer. In Harderwijk werd zij dienstmeid bij burgemeester Jacob Schrassert. Kennelijk was haar eerste echtgenoot toen al overleden. Son of Jan Jansen CAMPHORST (Kamphorst) (see also IV.1) and Mechteld MELISSEN.
Publication of the banns ..-01-1692 in Voorst, church marriage at the age of 28 on 24-01-1692 in Voorst (witness(es): Hendrik Lamberts, Jan Jansen, Peter Geurts) to Dersken LAMBERTS, born ..-09-1668 in Voorst, christened (NDG) on 27-09-1668 in Voorst, died on 15-02-1738 in Voorst, buried in Voorst, daughter of Lambert FREDERIKS (Lammert Freriks), dienstknecht bij Hendrick Beumer op het Hoen, and Teunisken HENDRICKS.
From this marriage:
   1.  Jan Gerrits, born ..-10-1702 in Voorst, christened (NDG) on 15-10-1702 in Voorst, died on 07-05-1737 in Voorst, buried ..-05-1737 in Voorst, niet zeker of deze overlijdens/begraafdatum klopt, kan ook Jan Camphorst (nr. 6144) zijn.
Publication of the banns (1) <1734, church marriage <1734 to ? ? Born ±1704, christened ±1704, died <1735, buried <1735.
Publication of the banns (2) ..-06-1736 in Voorst, church marriage on 30-06-1736 in Voorst, ook 30-09-1736 wordt vermeld in VG 2000-5 ? Spouse is Geesken HERMENS, born ±1705, christened ±1705, died ..-11-1751 in Voorst, buried on 29-11-1751 in Voorst.
   2.  Mechtelt (Magteltje) Gerrits (see also VI.20).
   3.  Teunisken Gerrits (see also VI.22).

VI.20    Mechtelt (Magteltje) Gerrits CAMPHORST, born ..-07-1711 in Voorst, christened on 12-07-1711 in Voorst, died ..-11-1755 in Amsterdam, buried on 06-11-1755 in Amsterdam (Kerkhof Westerkerk), was op 13-01-1736 getuige bij de doop van Jannetje Heetpol in de Westerkerk te Amsterdam, dochter van Hendrik Heetpol en Clasijntje van Wije, samen met Willem van Goor, daughter of Gerrit Jansen CAMPHORST (Kamphooft) (see also V.12) and Dersken LAMBERTS.
Publication of the banns on 17-04-1750 in Amsterdam, church marriage ±1750 in Amsterdam to Gerrit MEIJER, born ±1715.
From this marriage:
   1.  Gerrit Jan, born ..-04-1751 in Amsterdam, christened (Hervormd, Westerkerk) on 25-04-1751 in Amsterdam (witness(es): Pieter Gloos, Johanna Hoek).
   2.  Geertruij, born ..-08-1752 in Amsterdam, christened (Hervormd, Wseterkerk) on 20-08-1752 in Amsterdam (witness(es): Jan Nulant, Geertruij Wilkes).
   3.  Dirk, born ..-03-1754 in Amsterdam, christened (Hervormd, Westerkerk) on 24-03-1754 in Amsterdam (witness(es): Dirk Boumeester, Christina van Dam).

VI.22    Teunisken Gerrits CAMPHORST, born ±1712 in Voorst, christened ±1712 in Voorst, daughter of Gerrit Jansen CAMPHORST (Kamphooft) (see also V.12) and Dersken LAMBERTS.
Publication of the banns ..-02-1738 in Voorst, church marriage on 02-03-1738 in Voorst to Henderijk EGBERTS, born ±1711 in Wilp.
From this marriage:
   1.  Derksken HENDRIKS, born ..-07-1742 in Voorst, christened (NDG) on 08-07-1742 in Voorst.
   2.  Gijsbert HENDRIKS, born ..-05-1744 in Voorst, christened (NDG) on 03-05-1744 in Voorst.

IV.3    Gerrit Jansen CAMPHORST (Gerrit Int Huys), born ±1635 in Voorst, christened ±1635 in Voorst, died <18-3-1703. De vermelding "dros" in het begraafboek van Voorst duidt op de oorzaak van het overlijden van Jenneken Henricks. Dros of kwade droes of malleüs was een bacillaire infectieziekte, waarbij koorts, zwelling van de lymfeklieren en versterf van de huid en inwendige organen optrad. Omdat men nog niet beschikte over antibiotica, konden dergelijke ziekten een dodelijke afloop hebben. Het is dus begrijpelijk dat in het begraafboek melding werd gemaakt van deze gevaarlijk besmettelijke ziekte. Son of Jan Jansen CAMPHORST (see also III.1) and Mechteld NELIS.
Church marriage (1) ca. 1657 to Jenneke GERRITS, born ±1635, died ±1659.
Publication of the banns (2) on 16-10-1659 in Voorst, church marriage on 29-11-1659 in Voorst to Jenneken HENRICKS, born ±1640, christened ±1640, died ..-02-1723 in Voorst, buried on 25-02-1723 in Voorst, daughter of Henric JANS.
From the second marriage:
   1.  N. Gerrits, born ..-05-1669 in Voorst/Empe, christened (NDG) on 02-05-1669 in Voorst.
   2.  Jan Gerrits (see also V.17).

V.17    Jan Gerrits CAMPHORST, born ±1670 in Voorst, christened ±1670 in Voorst, died <1730 in Voorst. Ons werd gerapporteerd dat er rond 1700 nog een andere Jan Gerrits leefde in het woongebied van de tak van Voorst. Ook deze was getrouwd met een Berendjen Gerrits. Hij kreeg echter zes kinderen in de kerspels Wilp en Twello. Ook hij had een zoon Gerrit Jan, maar die werd in 1710 geboren en noemde zich Gerrit Jan Kruijtbos. Dit alles duidt er op dat wij hier te doen hebben met een andere Jan Gerrits, die niet in het kerspel Voorst maar op de erve Kruytbos in het Aerdenbroek in het kerspel Wilp heeft gewoond. Son of Gerrit Jansen CAMPHORST (Gerrit Int Huys) (see also IV.3) and Jenneken HENRICKS.
Church marriage (1) <1702.
Publication of the banns (2) ..-03-1703 in Voorst, church marriage on 18-03-1703 in Voorst to Berentjen GERRITS (?), born ±1670, christened ±1670, daughter of Gerrit AALBERS.
From the first marriage:
   1.  Jan Jansen (Jan Kamphorst) (see also VI.23).
   2.  Gerrit Jan Jansen, born on 24-05-1691 in Voorst, christened (NDG) ..-05-1691 in Voorst.
From the second marriage:
   3.  Abraham Jansen (see also VI.28).

VI.23    Jan Jansen CAMPHORST (Jan Kamphorst), soldaat onder de Heer Capt. van Renesse te Zutphen (1711), born on 24-05-1691 in Voorst, "in onegt geboren", christened (NDG) ..-05-1691 in Voorst, died on 27-08-1750 in Voorst at the age of 59, buried on 31-08-1750 in Voorst. Uit de cedule van heerdsteden van het ambt van Voorst over 1749 blijkt dat ene Jan Camphorst en zijn vrouw in een "Arme hutte" woonden. Elders in de cedule wordt van een andere "Arme hutte" geschreven dat die de diaconie toebehoorde en dat de bewoners daarin "voor niet" woonden. De hut stond ergens tussen Voorst en Noord Empe. Son of Jan Gerrits CAMPHORST (see also V.17).
Publication of the banns (1) ..-07-1711 in Voorst, church marriage at the age of 20 on 12-07-1711 in Voorst to Elsken JANSEN, born ±1690 in Voorst, died <1721, buried <1721, daughter of Jan AELBERTS.
Publication of the banns (2) <1721 in Voorst, church marriage <1721 in Voorst to Hendrika Willems HOMOET, born ±1690 in Zutphen, died <1730 in Voorst.
Publication of the banns (3) ..-05-1730 in Voorst, church marriage at the age of 39 on 11-06-1730 in Voorst to Jannetje ROELOFS, born ±1692 in Voorst, died <1735 in Voorst.
From the first marriage:
   1.  Anna Lijsbet Jansen KAMPHORST, born ..-10-1712 in Gietel, christened (NDG) on 02-10-1712 in Voorst.
   2.  Arent Jansen, born ±1715 in Gietel (religion: NDG).
   3.  Jannes Jansen KAMPHORST, born ..-12-1719 in Gietel, christened (NDG) on 01-01-1720 in Voorst.
From the second marriage:
   4.  Willem, born ..-11-1721 in Voorst, christened (NDG) on 02-11-1721 in Voorst, gedoopt door Ds. A.S. Schluiter, died <1725 in Voorst.
   5.  Willem, born ..-03-1725 in Voorst, christened (NDG) on 31-03-1725 in Voorst, gedoopt door Ds. A.S. Schluiter, op 06-06-1730 vlak voor zijn huwelijk met Jantje Roelofs stond Jan zijn zoontje Willem, geboren uit Hendrika Willems Homoet op 31-3-1725, af aan het weeshuis te Zutphen. Dit blijkt uit de in het boek afgebeelde inschrijving door de momberen van het weeshuis.
   6.  Gerardus Jansen, born ..-02-1727 in Gietel, christened (NDG) on 11-02-1727 in Voorst.

VI.28    Abraham Jansen CAMPHORST, born ±1700 in Voorst, died on 16-10-1791 in Voorst, buried on 20-10-1791 in Voorst. Op een lijst van ingezetenen van het Ambt Apeldoorn over het jaar 1747 kwamen een Abram Jans en Megteld Teunis voor, wonend in het kerspel Beekbergen met 4 kinderen. In een register van huizen en hun bewoners in de Heerlijkheid 't Loo voor het jaar 1749 was opgenomen Abram Jansen met vrouw en 2 kinderen jonger dan 10 jaar. Hij stond daarin te boek als daghuurder zonder knechten en meiden, met 2 heerdsteden en 0,5 morgen bezaaid land. Voor de consumptie van 5 speciën betaalde hij aan de Heerlijkheid 't Loo in 1747 slechts 2 gulden omslag. Voor de consumptie van bieren hoefde hij in het geheel geen omslag te betalen. Waarschijnlijk is het Abraham's zoon Hendrik die in 1812 in de buurtschap Zevenhuizen bij Apeldoorn een stuk weiland bezat. In dat jaar werd aan hem daarvoor een belasting op eigendommen opgelegd van 3 franc 50 centimes.
In 1765 was Elsje Abrams Camphorst, vrouw van Derk Gerrits Wever "op den Ankeler" getuige in een strafzaak tegen haar 13-jarige stiefzoon Arent Derks. Arent werd ervan beschuldigd samen met een medeplichtige bij zijn hospes Bastiaan Otten, een schoenmaker te Beekbergen, een paar schoengespen en een snaphaan ontvreemd te hebben. De schoengespen waren naar de lommerd in Deventer gebracht. Al eerder werd hij verdacht van het stelen van een horloge. In 1798, kort na het overlijden van Elsje Abrahams, kwam een boedelscheiding tot stand tussen Albert Goudkuijl en zijn zonen Abraham en Lubbert. De boedel bestaat uit een huis genaamd De Goudkuijl met een hof, "getimmertens, saaij-, hooij- en weijdelanden" en houtgewassen bij Beemte. Son of Jan Gerrits CAMPHORST (see also V.17) and Berentjen GERRITS (?).
Church marriage on 28-01-1731 in Voorst to Mechteltje Teunissen van ESSEN, born ..-10-1705 in Voorst, christened on 04-10-1705 in Voorst, died on 07-11-1778 in Voorst, buried on 12-11-1778 in Voorst, daughter of Teunis van ESSEN.
From this marriage:
   1.  Janna Abrahams KAMPHORST, born ..-06-1731 in Voorst, christened (NDG) on 10-06-1731 in Voorst.
   2.  Jan Abrahams KAMPHORST, born ..-03-1733 in Voorst, christened (NDG) on 29-03-1733 in Voorst.
Publication of the banns ..-02-1759 in Voorst, church marriage on 24-02-1759 in Voorst to Marianne DILHAGEN, born ±1735 in Wilpe, daughter of Johannes DILHAGEN and Aleida DERKSEN.
   3.  Cornelis Abrahams KAMPHORST (see also VII.19).
   4.  Thunis (Teunis) Abrahams (see also VII.21).
   5.  Elsje Abrahams KAMPHORST (see also VII.24).
   6.  Hendrik Abrahams KAMPHORST, winkelier, poorter (1784), bierdrager (1791), born ..-12-1744 in Voorst, christened (NDG) on 06-12-1744 in Voorst, died on 06-07-1791 in Amsterdam.
Publication of the banns on 19-04-1782 in Amsterdam, church marriage ..-04-1782 in Amsterdam to Magdalena SIMONS, born ±1750.
   7.  Harmen Abrahams KAMPHORST, poorter stad Amsterdam (1771), turfdrager (1785), born ..-04-1747 in Voorst, christened (NDG) on 30-04-1747 in Voorst, died ..-07-1785 in Amsterdam, buried on 03-07-1785 in Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof.
Publication of the banns (1) on 19-04-1771 in Amsterdam, church marriage ..-04-1771 in Amsterdam to Elisabeth MOETJENS (Motjes), born ±1735 in Leiden, died ..-07-1771 in Amsterdam, buried on 12-07-1771 in Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof.
Publication of the banns (2) on 17-04-1772 in Amsterdam, church marriage ..-04-1772 in Amsterdam to Martijntje van KRUIJS, born ±1745 in Meidrecht, died ..-01-1811 in Amsterdam, buried on 13-01-1811 in Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof.

VII.19    Cornelis Abrahams KAMPHORST, kanonnier onder Majoor Muslay te Nijmegen (1773), born ..-02-1735 in Harderwijk, christened (NDG) on 11-02-1735 in Harderwijk, died <1818. Cornelis Kamphorst's zoon Abraham was kanonnier bij het 3e Bataillon Artillerie van 1805 tot 1807. Op 12 april 1807 ging hij over naar het Zeeuwsche Legioen en op 1 september 1808 werd hij geincorporeerd bij het Regiment Koninklijke Artillerie te voet te Doetinchem. Op de 7e van de oogstmaand van het jaar 1809 werd hij door de Engelsen krijgsgevangen genomen. Op 19 september 1810 expireerde zijn diensttijd. Het signalement van Abraham was: lengte 5 voet 5 duim 2 streek, aangezicht glad en redelijk vol, voorhoofd breed, ogen donkerblauw, neus opspringend, mond ordinair, kin rond, haar en wenkrauwen donkerbruin. Son of Abraham Jansen CAMPHORST (see also VI.28) and Mechteltje Teunissen van ESSEN.
Church marriage on 29-09-1773 in Arnhem (NDG) to Christina KNOOPS (Knops), born ±1740 in Arnhem, christened on 08-04-1741 in Arnhem, died on 27-12-1818 in Arnhem.
From this marriage:
   1.  Christina, born ..-07-1774 in Den Bosch, christened (RK) on 06-07-1774 in Den Bosch (witness(es): Paulus Schuuren, Anna van Sommeren).
   2.  Anneken Cornelisse, born ..-07-1776 in Arnhem, christened (NDG) on 31-07-1776 in Arnhem.
   3.  Abraham Cornelisse, kanonnier (1805-1810), born ..-04-1777 in Arnhem, christened (NDG) on 05-04-1777 in Arnhem.
   4.  Mechteld Cornelisse (see also VIII.9).

VIII.9    Mechteld Cornelisse KAMPHORST, born ..-07-1782 in Arnhem, christened (NDG) on 07-07-1782 in Arnhem, died on 20-04-1853 in Arnhem. Een foto van de Langestraat te Arnhem (Am.4), waar Mechteld in 1853 woonde, is opgenomen als afbeelding in het hoofdstuk van de tak van Arnhem. Van de RK Kerk in de Varkensstraat te Arnhem, waar Mechteld haar 2 dochters liet dopen, hebben wij geen afbeelding kunnen vinden. Daughter of Cornelis Abrahams KAMPHORST (see also VII.19) and Christina KNOOPS (Knops).
Married on 17-11-1814 in Arnhem to Pieter ARNOLD (Peter Arnaud), bediende/opperman, lantaarnaansteker, knecht landsprovoost, stokkeknecht, born ±1789 in Arnhem, died on 23-03-1860 in Arnhem, son of Jan ARNOLT (Arnold) and Fija van SEIJST (Tiga).
From this marriage:
   1.  Jan Jacob ARNAUD, born ±1814 in Arnhem, died on 25-06-1818 in Arnhem.
   2.  Sophia Cornelia (see also IX.10).
   3.  Johanna Antonia ARNAUD (see also IX.13).
   4.  levenloos ARNAUD, born on 08-02-1817 in Arnhem, died on 08-02-1817 in Arnhem, 0 days old.
   5.  Jan Jacob ARNAUD, born on 21-02-1818 in Arnhem, died on 25-06-1818 in Arnhem, 124 days old.
   6.  Christina ARNAUD, born ..-09-1819 in Arnhem, died on 26-03-1820 in Arnhem.
   7.  Christiaan ARNAUD, born on 04-07-1821 in Arnhem, died on 12-01-1822 in Arnhem, 192 days old.
   8.  Pieter ARNAUD, born on 01-09-1823 in Arnhem, died on 15-09-1823 in Arnhem, 14 days old.
   9.  Petronella ARNAUD (Arnoud) (see also IX.20).
Children:
   10.  Cornelia KAMPHORST, born ..-05-1802 in Arnhem, christened (RK) on 21-05-1802 in Arnhem, died on 05-08-1804 in Arnhem.
   11.  Margarita KAMPHORST, born ..-02-1807 in Arnhem, christened (RK) on 07-02-1807 in Arnhem.

IX.10    Sophia Cornelia ARNOLD, arbeidster, born on 09-03-1815 in Arnhem, died on 01-09-1895 in Arnhem at the age of 80, daughter of Pieter ARNOLD (Peter Arnaud), bediende/opperman, lantaarnaansteker, knecht landsprovoost, stokkeknecht, and Mechteld Cornelisse KAMPHORST (see also VIII.9).
Married (1) at the age of 26 on 29-12-1841 in Arnhem to Urbanus TITULAER, sigarenmaker, born ±1818 in Arnhem, died on 30-07-1849 in Arnhem, son of Hermanus Joannes TITULAER, militair, and Woutrina ANTONESE.
Married (2) at the age of 36 on 07-05-1851 in Arnhem to Evert BECKER, arbeider, born ±1819 in Arnhem, died on 24-07-1866 in Arnhem, son of Anton BECKER, arbeider, and Petronella WARMSTEKER.
From the first marriage:
   1.  Wouter, born ±1841 in Arnhem, died on 20-09-1843 in Arnhem.
   2.  Johanna Antonia, born ±1842 in Arnhem.
   3.  Theresia, born ±1845 in Arnhem, died on 14-12-1890 in Arnhem.
   4.  Pieter, born ±1848 in Arnhem, died on 11-12-1881 in Arnhem.
From the second marriage:
   5.  Evert, born ±1851 in Arnhem, died on 27-12-1857 in Arnhem.
   6.  Petronella, born ±1853 in Arnhem, died on 04-05-1854 in Arnhem.

IX.13    Johanna Antonia ARNAUD, arbeidster, born on 03-06-1816 in Arnhem, died on 08-09-1899 in Arnhem at the age of 83, daughter of Pieter ARNOLD (Peter Arnaud), bediende/opperman, lantaarnaansteker, knecht landsprovoost, stokkeknecht, and Mechteld Cornelisse KAMPHORST (see also VIII.9).
Married at the age of 24 on 25-11-1840 in Arnhem to Jacobus ENGELS, lantaarnaansteker, born ±1815, died <1898.
From this marriage:
   1.  Christianus, born ±1836.
   2.  Leendert, born ±1841 in Arnhem, died on 10-12-1906 in Arnhem.
   3.  Pieter Johannes, born ±1842 in Arnhem, died on 25-09-1843 in Arnhem.
   4.  Megchelina, born ±1844 in Arnhem, died on 07-04-1919 in Arnhem.
   5.  levenloos, born on 03-05-1847 in Arnhem, died on 03-05-1847 in Arnhem, 0 days old.
   6.  Johanna Antonia, born ..-06-1848 in Arnhem, died on 22-06-1848 in Arnhem.
   7.  Jacobus Johannes, born ±1849 in Arnhem.
   8.  Johanna Antonia, born ±1850 in Arnhem, died on 05-07-1866 in Arnhem.
   9.  Gerritdina, born ±1857 in Arnhem.
   10.  Johanna Petronella, born ±1860 in Arnhem, died on 24-05-1861 in Arnhem.

IX.20    Petronella ARNAUD (Arnoud), born on 08-05-1825 in Arnhem, died on 03-12-1898 in Arnhem at the age of 73, daughter of Pieter ARNOLD (Peter Arnaud), bediende/opperman, lantaarnaansteker, knecht landsprovoost, stokkeknecht, and Mechteld Cornelisse KAMPHORST (see also VIII.9).
Married at the age of 28 on 01-06-1853 in Arnhem to Hermanus BEKKER, kleermakersknecht, born ±1825, son of Anton BECKER, arbeider, and Petronella WARMSTEKER, wettiging 1 kind.
From this marriage:
   1.  Antoon Peter ARNAUD, born ±1848 in Arnhem, died on 30-08-1849 in Arnhem.

VII.21    Thunis (Teunis) Abrahams CAMPHORST, smid, born ..-06-1737 in Harderwijk, christened (NDG) on 21-06-1737 in Harderwijk, died <1795. In 1770 en 1771 betaalde Teunis Camphorst, wonend in het kerspel Beekbergen in de buurtschap Lieren, aan de heerlijkheid 't Loo 1 gulden en 10 stuivers ambtslasten, een soort personele belasting. Toen Teunis' eerste vrouw Gerritje Gerrits in 1779 overleden was, werden Harmen Lucas en Hendrik Jansen aangesteld als voogden over haar minderjarige zoon Hartger. Zij deden een voorstel voor een "magescheijd" tussen vader en zoon, dat op 1 mei 1781 werd goedgekeurd. In 1787 leenden Teunis Abrahams Camphorst, zijn vrouw Janna Alberts en zijn meerderjarige zoon Hartger 300 carolij guldens tegen een rente van 4%. Onderpand voor deze lening waren "hun eigendommelijk huis en hof, groot circa 1,5 schepel, in de heerlijkheid 't Loo, kerspel Beekbergen, buurtschap Lieren, aan de gemene straat voorzijde en de beek achterzijde" en "0,75 morgen hooiland in de Beekbergense Hooilanden". De schuld werd in 1794 afgelost. Dit bezit werd in 1795 verkocht door Teunis' zoon Hartger voor een koopsom van fl. 310,--. Son of Abraham Jansen CAMPHORST (see also VI.28) and Mechteltje Teunissen van ESSEN.
Publication of the banns on 15-11-1765 in Beekbergen, church marriage on 08-12-1765 in Beekbergen to Gerritje (Gerbrig) GERRITS, born ..-02-1728 in Beekbergen, christened (NDD) on 26-02-1728 in Beekbergen, doopdatum kan ook ??-08-1724 zijn, died on 18-10-1779 in Beekbergen (witness(es): Harmen van 't Hengeler), buried on 23-10-1779 in Beekbergen, daughter of Gerrit GERRITS and Wijndeltje JANSEN.
From this marriage:
   1.  Hartger (Hertger) Teunisse (Kamphorst) (see also VIII.11).

VIII.11    Hartger (Hertger) Teunisse CAMPHORST (Kamphorst), grofsmid, hoefsmid, meestersmid, born ..-05-1766 in Beekbergen, christened (NDG) on 08-05-1766 in Beekbergen, died on 22-01-1847 in Apeldoorn. In 1798 kwam Hartger voor op een lijst van dienstplichtigen voor de nationale militie. Hij werd "verplicht bevoegd verklaard voor de militaire dienst en bleek "gewillig". In 1799 tekende hij zelfs "een verklaring van trouw aan het bataafse volk en van afkeer van het stadhouderlijk bewind". Hartger had al in 1812 een huis met 2 deuren en 5 vensters op de begane grond en de 1e verdieping, waarvan de woonhuur geschat werd op 40 franc per jaar. De belastingaanslag voor huisraad was 8 franc 37 centimes en voor de grondbelasting moest hij 11 franc 24 centimes betalen. In 1818 had hij nog evenveel deuren en vensters en woonde hij dus vrijwel zeker nog in hetzelfde huis als in 1812. Het huis stond aan Den Krommenhoek bij de Brinkstraat in het dorp Apeldoorn (Bn.3). Uit dit alles blijkt dat Hartger en Annetje in 1812 en 1818 tamelijk welvarend waren. In 1812 had Hartger 3 koeien, waarvoor hij in totaal fl. 6,-- belasting betaalde, en in 1813 betaalde hij fl. 4,-- voor 2 koeien. In 1812 verkochten Hartger en zijn vrouw Annetje Hendriksen Buitenhuis, samen met Annetje's broer Hendrik Hen driksen Buitenhuis en diens vrouw, "een huis met moeshof, bouw en weijland in het APeldoornsche Broekland aan de gemeene wegh", groot 1,7 hectaren. Tevens verkochten zij "twee morgen hoeijland in de Zuidbroeken onder de gemeente Apeldoorn", gelegen tussen de Nieuwe Wetering in het oosten en de Rietgraave in het westen (zie overzichtskaartje in het hoofdstuk van de tak van Apeldoorn). De totale opbrengst van deze verkoop was fl. 250,--. Het betrof hier waarschijnlijk de nalatenschap van Annetje's ouders.
In 1814 leenden Hartger en Annetje een bedrag van "zes hondert gulden hollans in natuur" tegen een rente van 5% voor een periode van 6 jaar. Onderpand voor deze lening was "een huis met bijgelegde schuure en moeshof gelegen in de gemeente Apeldoorn, een vierde portie in een perceel zaaijland gelegen in het Broekland onder Apeldoorn en een vierde portie in een stuk hooijland groot 3 morgen, genaamd het Lodden Land, geleegen op den Ankelaar aant Noord Apeldoornsche Veld aanlandend" (zie overzichtskaartje in het hoofdstuk van de tak van Apeldoorn). Ook dit onderpand was waarschijnlijk afkomstig uit de nalatenschap van Annetje's ouders. In 1815 werd ditzelfde bezit voor fl. 500,-- verkocht aan Annetje's broer Hendrik. Hartger's 3 oudste kinderen waren toen schoolgaand. Hartger had in 1832 in het dorp Apeldoorn 28 are grond in eigendom, waarop een erf, tuin, huis en schuur. De locatie van dit bezit is aangegeven op overzichtskaartje 2 (Bn.3). Het huis had een belastbare waarde van fl. 36,-- per jaar. Ook bezat Hartger toen nog 29,5 are weiland in de buurtschap Wormingen (Bn.4). In 1833 werd Hartger's bezit in de buurtschap Wormingen uitgebreid door aankoop van 26 are bouwland en hakhout in de Worminger Enk (Bn.5). In 1834 was de belastbare waarde van Hartger's huis fl. 36,-- en van zijn "ongebouwde eigendommen" fl. 20,54 (afb. 5). In 1841 verkochten Hartger en Annetje aan hun zoon Teunis, die toen bij hen inwoonde, het huis met erf en schuur aan de Krommenhoek in Apeldoorn Dorp en de percelen bouwland in de Worminger Enk. In 1837 hield Hartger in zijn huis een publieke verkoping van roerende goederen, waaronder een karn, een koperen ketel, een wanmolen, 2 bedden, tonnen, kandelaars, een bonenmolen, een vuurmand, een koffietrom, een tabakspot en tinnen borden, schotels en lepels. De opbrengst was fl. 137,90. In 1847, kort voor zijn overlijden, verbleef de weduwnaar Hartger Kamphorst in een afzonderlijke woning aan de zuidzijde van het huis van zijn zoon Teunis met zijn dochters Maria en Johanna Maria. Deze woning bestond uit een vertrek met een raam op het zuiden en een raam op het westen, een aangrenzende goot of achterkeuken, een zolder en een achterhuis. Hier werden de meeste bezittingen van Hartger en zijn reeds lang overleden vrouw Annetje onder de kinderen verdeeld. De inboedel bevatte o.a. een notenhouten kabinet, een glazenkast, een staartklok, stoelen met matten zittingen, zilveren lepels en gespen, 14 bijbels en andere boeken, porcelein en haardgereedschap. Aan voedingsmiddelen waren er o.m. vlees, spek en een pot vet. In het achterhuis bevonden zich gedorste rogge en boekweit, stro en een geitenhok met geit. De waarde van de inboedel werd geschat op fl. 239,--. Daarnaast waren er fl. 3300,-- aan schuldvorderingen te verdelen. Hartger's schuldernaren waren vooral zijn zoon Teunis, zijn stiefzoon Berend Hamment en zijn schoonzoons Cornelis Johannes Buurman en Hendrikus Jonker.
Eveneens in 1847 werd Hartger's grondbezit verdeeld. Dit omvatte het recht van erfpacht van een kamp weiland van het "zedelijk Ligchaam De Order Mark", het recht van huur van een kamp weiland "gelegen over de Gracht" in de Worminger Mark, een bouwland bij de Tepelenberg "doorsneden door het Biddermanspad", een bouwland aan de Arnhemse Straatweg (Bn.6) en een bouwland in de Worminger Enk "aan de oostkant van het Hezerveldje" (Bn.5). De totale geschatte waarde van dit bezit was fl. 79,--.
Hartger's oudste dochter Jacomyna kreeg van de bij haar ouders inwonende leerlingsmid Steven van der Zande een buitenechtelijk kind Jacobus Camphorst. Het kind werd geboren te Putten op 21-11-1834 ten huize van de ouders van zijn vader en overleed te Brink en Orden op 21-10-1837 in het huis van de ouders van zijn moeder. Hartger's dochter Gerritjen en haar echtgenoot, de bakker Cornelis Johannes Buurman, leenden in 1831 fl. 500,-- tegen een rente van 4,5%. Onderpand voor deze lening was een door hen bewoond huis met bakhuis, schuur, hof en bouwland, samen groot 65 roeden en 50 ellen, dat zij in 1830 hadden gekocht. Het huisje lag "bij den Eendracht" in de buurtschap Wormingen. Het grensde ten zuiden en ten westen aan de weg en ten noorden aan de Beek (Bn.7). In 1834 verkochten zij dit huisje weer en kochten zij een huis genaamd De Ploeg aan de Dorpsstraat te Apeldoorn. Samen met een schuurtje en een plaatsje was dit bedoeninkje 1 roede en 69 ellen groot (Bn.8). Ook kochten zij toen het recht van erfpacht aan een weiland, groot ca. 0,5 bunder, gelegen "voor de Meen te Apeldoorn bij de Zijnenberg en de Boterkamp". Vanaf 1843, na het overlijden van Gerritje, was Vornelis Johannes Buurman tapper en herbergier aan het Marktplein te Apeldoorn (Bn.9). Hij had toen ook een tuin aan de Stationsweg (Bn.10) en was heel actief in het opkopen en weer publiekelijk verkopen van roerende goederen, zoals allerlei huishoudartikelen, landbouwhuisdieren, veldvruchten en voedingsmiddelen. Vanaf 1866 trad hij eveneens op als makelaar in onroerend goed. Hartger's dochter Hendrika en haar echtgenoot, de metselaar Hendrikus Jonker, leenden in 1836 een bedrag van fl. 800,-- tegen een rente van 5%. Onderpand voor deze lening was een door hen bewoon huis "De Prins" met schuur, erf en tuin in het dorp Apeldoorn, samen groot 9 roeden 50 ellen, dat zij in 1831 hadden gekocht (Bn.11). In 1855 verkochten zij dit huis weer voor fl. 2200,--. Hartger's dochters Maria en Johanna Maria woonden bij hun vader en hun broer Teunis te Apeldoorn Dorp in 1847. In 1855 woonden zij samen met ene Schmidt te Brink en Orden. Toen Johanna Maria in 1855 trouwde, ging Maria bij haar broer Peter wonen. In 1863 benoemde Maria haar broers Peter en Hendrik tot haar enige erfgenamen, wat in feite inhield dat zij haar broer Teunis onterfde. Hartger's dochter Johanna Maria erfde van haar moeder Annetje Buitenhuis een bijbel, die later via haar broer Hendrik en diens afstammelingen terecht is gekomen bij Elsa Visscher-Vleugels van de Genealogische Werkgroep Kamphorst. In de bijbel staan aantekeningen in het handschrift van Annetje Buitenhuis (afb. 6).
Hartger's stiefzoon Berend Hamment was aanvankelijk slijter. In 1854 kocht hij de ten oosten van zijn huis staande uitspanning en herberg De Roode Leeuw, met de daarnaast gelegen 2 huizen, 2 schuren, een erf en een tuin. De koopsom was fl. 5370,--. De herberg lag op de hoek van de Deventersche en Amersfoortsche straatwegen en tegenover de Dorpsstraat te Apeldoorn (Bn.12). Berend stond daarna bekend als slijter en tapper. Hij verkocht echter De Roode Leeuw weer in 1861. In 1863 kocht hij voor fl. 5200,-- bouwland, weiland en bos aan de Deventersche Straat en in 1862 verkocht hij onroerend goed met een totaal oppervlak 19 bunder 42 roeden en 40 ellen (Bn.13, Bn.14, Bn.15 en Bn.16). Toen Berend in 1864 kinderloos overleed, erfden zijn halfbroers en halfzusters Kamphorst en de zusters van zijn vooroverleden vrouw elk een twaalfde deel. De totale opbrengst van zijn nalatenschap was fl. 25.350,--. Son of Thunis (Teunis) Abrahams CAMPHORST (see also VII.21) and Gerritje (Gerbrig) GERRITS.
Publication of the banns on 14-08-1799 in Apeldoorn, church marriage on 01-09-1799 in Apeldoorn (NDG) to Annetje BUITENHUIS (Aaltje), 23 years old, born on 22-04-1776 in Apeldoorn, volgens Arie Kamphorst geb. 06-10-1777, christened (NDG) on 28-04-1776 in Apeldoorn (witness(es): Gerritje Jansen), volgens Arie Kamphorst gedoopt d.d. 12-10-1777, died on 09-12-1841 in Apeldoorn at the age of 65, daughter of Hendrik Hendriks BUITENHUIS and Jacomina Jansen MOS (Jacomijna Massink van Zeist).
From this marriage:
   1.  Teunis KAMPHORST (see also IX.21).
   2.  Jacomijna Hartgers KAMPHORST (see also IX.23).
   3.  Johannes Hartgers KAMPHORST, born on 01-05-1806 in Brink en Orden (Apeldoorn).
   4.  Gerritjen Hartgers KAMPHORST (see also IX.27).
   5.  Hendrika Hartgers KAMPHORST (see also IX.29).
   6.  Maria KAMPHORST, born on 30-10-1812 in Apeldoorn, christened (NDG) on 22-11-1812 in Apeldoorn, died on 20-05-1863 in Apeldoorn at the age of 50.
   7.  Janna Maria KAMPHORST (Johanna Maria), born on 31-01-1815 in Apeldoorn, christened (NDG) on 19-02-1815 in Apeldoorn, died on 09-09-1856 in Apeldoorn at the age of 41, buried on 15-09-1856 in Apeldoorn.
Married at the age of 40 on 16-06-1855 in Apeldoorn to Lucas HANLEE, 57 years old, papierfabrikant, born on 15-11-1797 in Apeldoorn, died on 10-01-1871 in Apeldoorn at the age of 73, son of Merten HANLEE and Arendina NIJLAND.
   8.  Peter KAMPHORST (see also IX.33).
   9.  Hendrik KAMPHORST (see also IX.35).
   10.  Annetje KAMPHORST, born on 21-07-1822 in Apeldoorn, died on 19-09-1826 in Apeldoorn at the age of 4.

IX.21    Teunis KAMPHORST, grofsmid, hoefsmid, born on 13-11-1801 in Apeldoorn, christened (NDG) on 22-11-1801 in Apeldoorn, died on 15-02-1884 in Brink en Orden at the age of 82. In 1841 woonde de 40-jarige ongehuwde grofsmid Teunis Kamphorst nog bij zijn ouders in het huis aan de Krommenhoek in het dorp Apeldoorn (Bn.3). Hij kocht toen dit huis met erf en schuur van hen. Ook nam hij 3 percelen bouwland in de Worminger Enk van het over. De totale koopsom was fl. 1200,--. Teunis leende dit bedrag van zijn ouders voor een periode van 8 jaar en tegen een rente van 4,5%. Zijn ouders bleven bij hem wonen in een aangebouwde woning. Daar woonden in 1848 ook zijn zusters Johanna Maria en Maria. Eveneens in 1841 kocht Teunis van zijn ouders een weiland "voor de Mheen" en een stuk bouwland met hakhout bij de Tepelenberg. De totale koopsom was fl. 785,--. In 1847 verkocht hij het bouwland met hakhout weer. Teunis stond in 1852 te boek als hoefsmid. Hij was toen kennelijk in goeden doen, want hij stond toen samen met ene Cornelis Oosterwijk brog voor een lening van fl. 300,-- aan een ondernemer van een wagendienst tussen Apeldoorn en Arnhem. In 1863 erfde Teunis' echtgenote Zwaantje Disbergen uit de naltenschap van haar ouders ruim fl. 1500,-- en in 1864 erfde Teunis zelf meer dan fl. 2500,-- van zijn halfbroer Berend Hamment. Samen met zijn broers Hendrik en Peter verkocht hij uit de nalatenschap van Berend Hamment in 1864 ook nog voor fl. 500,-- rogge, boekweit, haver, mangelwortelen, winterwortelen, bonen en klaver. Na het overlijden van hun moeder Zwaanthe Disbergen verkochten de kinderen van Teunis uit haar nalatenschap een weiland en een bouwland in de buurtschap Zevenhuizen (Bn.18), een perceel opgaande bomen "bij Welgelegen" aan de Deventerstraatweg (Bn.17), 3 percelen heide in het Wenummer Veld (An.26) en een perceel bouwland met een houtwal bij Beemte (An.27).
In 1895 verkochten Teunis' ongehuwde zonen Hartger en Geurt, beiden meestersmid, hun "fijnsmederij en erf staande en gelegen in Den Krommenhoek aan de Rustenburgstraat te Apeldoorn". Koper was de meestersmid Johan Jochem Kamphorst, hun neef. De smederij werd verkocht voor slechts fl. 1000,--. In 1899 verkochten Teunis' zonen Geurt en Hartger 2 huizen, een werkplaats en een stuk bouwland aan de Asselsestraat te Brink en Orden. (Bn.19). Toen Hartger in 1911 overleed, had hij in gemeenschap van goederen met zijn broer Geurt 12 verschillende buitenlandse effecten ter waarde van fl. 11059,91. Zelf bezat hij ook nog 7 hypothecaire en gewone vorderingen met een totale waarde van fl. 12938,--. Verder had hij 2 huisjes in het dorp Apeldoorn, waarvan er 1 op fl. 3700,-- werd getaxeerd, 2 gesloten banken in de Nederlands Hervormde Kerk aan de Loolaan ter waarde van fl. 210,--, een op fl. 372,-- geschatte inboedel en fl. 530,-- aan contanten. Hartger legateerde fl. 500,-- aan de Christelijke School aan de Schoolstraat, fl. 500,-- aan het weeshuis der Hervormde Gemeente en fl. 500,-- aan de Commissie voor de oprichting van een tweede Christelijke School. Zijn erfgenamen waren zijn broer Geurt en zijn zuster Antje. Geurt bezat na het overlijden van Hartger ook nog 2 huizen achter de oude smederij aan de Krommenhoek (Bn.3). Teunis' dochter Petertje had tot 1898 in de buurtschap Zevenhuizen een stuk bouwland in haar bezit (Bn.20) en zijn dochter Antje verkocht rond 1920 een huis aan de Brink (Bn.21) en 4 huizen aan de weg naar Brink en Orden (Bn.22). Onder een notariële acte van een openbare verkoping stonden de handtekeningen van Teunis, zijn vrouw Zwaantje, zijn broers Hartger en Peter en twee van zijn zwagers (afb. 7 boek). Son of Hartger (Hertger) Teunisse CAMPHORST (Kamphorst) (see also VIII.11) and Annetje BUITENHUIS (Aaltje).
Married at the age of 34 on 24-06-1836 in Apeldoorn to Zwaantje DISBERGEN (Disberg), 24 years old, huiswerkdoende, born on 08-06-1812 in Apeldoorn, died on 25-09-1864 in Apeldoorn at the age of 52, daughter of Geurt Hendriks DISBERGEN (Disberg), timmerman, landman, and Petertje Bartels BUITENHUIS (Petronella).
From this marriage:
   1.  Hartger, smid, born on 01-10-1837 in Apeldoorn, died on 25-08-1911 in Brink en Orden at the age of 73.
   2.  Petertje (see also X.20).
   3.  Geurt (Gerrit), born on 16-03-1843 in Brink en Orden, died on 03-02-1922 in Brink en Orden at the age of 78.
   4.  Antje (see also X.23).
   5.  Gerritje, born on 20-01-1848 in Apeldoorn, died on 22-04-1851 in Apeldoorn at the age of 3.

X.20    Petertje KAMPHORST, born on 11-01-1840 in Apeldoorn, died on 04-10-1900 in Apeldoorn at the age of 60, daughter of Teunis KAMPHORST (see also IX.21) and Zwaantje DISBERGEN (Disberg), huiswerkdoende.
Married at the age of 27 on 20-04-1867 in Apeldoorn, vlgs. andere bron gehuwd op 07-04-1867 Apeldoorn to Gerrit PALM, 27 years old, papiermaker/papierfabrikant op de Nieuwe Molen te Emst, born on 18-04-1840 in Epe, christened on 31-05-1840 in Epe, died on 09-08-1877 in Epe at the age of 37, son of Jan PALM and Reyntjen PALM.
From this marriage:
   1.  Reintje, born on 25-04-1868 in Epe.
   2.  Zwaantje Antonia, born on 29-09-1869 in Epe.
Married at the age of 25 on 22-05-1895 in Apeldoorn to Albert van der HEIDEN, slager, born ±1870 in Deventer.
   3.  Jan Hendrik, born on 03-10-1870 in Epe.
   4.  Teunis Gerrit, born on 26-05-1872 in Epe.
   5.  Geertruida Johanna, born on 09-03-1874 in Epe.
   6.  Tonia, born on 17-12-1875 in Epe.

X.23    Antje KAMPHORST, born on 19-08-1845 in Apeldoorn, died on 19-02-1923 in Apeldoorn at the age of 77, daughter of Teunis KAMPHORST (see also IX.21) and Zwaantje DISBERGEN (Disberg), huiswerkdoende.
Married at the age of 35 on 05-02-1881 in Apeldoorn to Hendrik ROUWENHORST, 44 years old, timmerman, born on 03-02-1837 in Apeldoorn, died <1923, son of Loog ROUWENHORST and Maria van HOUTEN.
From this marriage:
   1.  Maria, born on 08-06-1882 in Apeldoorn, died on 24-01-1887 in Apeldoorn at the age of 4.

IX.23    Jacomijna Hartgers KAMPHORST, dienstmaagd, naaister, born on 22-02-1805 in Apeldoorn, christened (NDG) on 10-03-1805 in Apeldoorn, died on 13-12-1863 in Voorst/Wilp (Landgoed De Lathmer van Julian Cornelis Crommelin) at the age of 58, buried on 16-12-1863 in Wilp, daughter of Hartger (Hertger) Teunisse CAMPHORST (Kamphorst) (see also VIII.11) and Annetje BUITENHUIS (Aaltje).
Married at the age of 40 on 04-02-1846 in Amsterdam to Habbe Ommen FELDMANN, bakker, born ±1813 in Esens (Hannover), died <1860, son of Wilhelm FELDMANN, landbouwer, and Foske LAMMERS.
Child:
   1.  Jacobus KAMPHORST, born on 21-11-1834 at 18.00 in Putten (witness(es): Gerrit Wolbersom, Jaspert van Dam), died on 29-10-1837 in Apeldoorn at the age of 2.

IX.27    Gerritjen Hartgers KAMPHORST, dienstmeid, born on 21-09-1807 in Brink en Orden, christened (NDG) on 04-10-1807 in Apeldoorn, died on 01-04-1840 in Apeldoorn at the age of 32, buried on 07-04-1840 in Apeldoorn, daughter of Hartger (Hertger) Teunisse CAMPHORST (Kamphorst) (see also VIII.11) and Annetje BUITENHUIS (Aaltje).
Married at the age of 23 on 24-09-1830 in Apeldoorn to Cornelis Johannes BUURMAN, 24 years old, bakker, born on 15-05-1806 in Apeldoorn, son of Marten BUURMAN, bakker, and Tijsje BRASKAMP.
From this marriage:
   1.  Martha Thijsina, born on 28-01-1831 in Apeldoorn.
   2.  Antjen, born on 14-12-1833 in Apeldoorn, died on 18-06-1840 in Apeldoorn at the age of 6, buried on 22-06-1840 in Apeldoorn.
   3.  Hartgerdina, born on 18-02-1836 in Apeldoorn.
   4.  Tijsje, born on 01-10-1838 in Apeldoorn.

IX.29    Hendrika Hartgers KAMPHORST, born on 09-02-1810 in Brink en Orden, christened (NDG) on 04-03-1810 in Apeldoorn, died on 17-10-1858 in Apeldoorn at the age of 48, daughter of Hartger (Hertger) Teunisse CAMPHORST (Kamphorst) (see also VIII.11) and Annetje BUITENHUIS (Aaltje).
Married at the age of 24 on 09-01-1835 in Apeldoorn to Hendrikus JONKER, 24 years old, metselaar, soldaat bij 7e afdeling Infanterie (1834), born on 14-04-1810 in Apeldoorn, son of Abraham JONKER, metselaar, and Neeltjen NIJDEKEN.
From this marriage:
   1.  Abraham, born on 07-09-1834 in Balgooy, died on 07-04-1840 in Apeldoorn at the age of 5, buried on 11-04-1840 in Apeldoorn.
   2.  Hartger, born on 14-01-1837 in Apeldoorn.
   3.  Antje, born on 10-08-1842 in Apeldoorn, died on 13-06-1922 in Rotterdam at the age of 79.
Married at the age of 29 on 24-07-1872 in Rotterdam to Arnoldus Johannes Hubertus HERMSEN, born ±1845 in Rotterdam.
   4.  Barend, born on 04-09-1850 in Apeldoorn.

IX.33    Peter KAMPHORST, timmerman, winkelier, born on 10-03-1819 in Apeldoorn, died on 27-07-1904 in Apeldoorn at the age of 85. Peter Kamphorst, timmerman te Apeldoorn, kocht in 1855 een huisje met erf aan de Brink te Apeldoorn (Bn.28). Onderdeel van de koop was ook "het recht van erfpacht van het Zedelijk Ligchaam de Mark van Orden", tegen een betaling van een pacht van fl. 0,75 per jaar, van een stukje nieuw ontgonnen grond achter het huisje. De koopsom was fl. 300,-- waarvan fl 50,-- contant werd betaald en fl. 250,-- bestodn uit de overname van een hypothecaire schuld. Op 2 februair 1858 verkocht hij dit bezit weer voor fl. 400,--.
Waarschijnlijk om zijn nieuwe huis te meubileren, kocht Peter in 1856 van zijn zwager Cornelis Johannes Buurman voor een bedrag van fl. 170,60 een complete inboedel, waaronder een bed (fl. 14,25), secretaire (fl. 40,--), kookfornuis (fl. 6,75), spiegel (fl. 11,--), doofpot (fl. 7,75), tafel (fl. 4,25) en stoelen (fl. 6,75).
Op 15 juli 1858 kocht Peter een huis met tuin en bouwland, evenals zijn vorige huisje gelegen aan de Brink te Apeldoorn. De koopprijs was fl. 2000,--, hetgeen Peter leende tegen een rente van 4,5%. Later werd deze schuldvordering overgenomen door Peter's halfbroer Berend Hamment. Mogelijk gebeurde dit om Peter te beschermen tegen faillisement. Uit de nalatenschap van dezelfde halfbroer Berend Hamment erfde Peter in 1864 een bedrag van fl. 2110,--. Hij kocht toen uit die nalatenschap percelen bouwland, weiland en hakhout, ter grootte van 1 bunder 70 roeden en 62 ellen in de buurtschap Zevenhuizen (Bn.29). Hij verkocht dit weer in 1869 voor fl. 500,--. In 1870 bleek Peter toch weer geldgebrek te hebben. Hij leende toen fl. 5000,-- tegen 5% rente. Onderpand was weer zijn huis met tuin en bouwland aan de Brink. Van 1895 tot 1904 woonden Peter en Alberdina in een boerderijtje aan de Christiaan Geurtsweg te Apeldoorn (afb. 12). Daar was ook Peter's timmerwerkplaats gevestigd. Het echtpaar verbouwde er ook groente en hield er bijen. De "mooie kamer" van het huis werd wel eens verhuurd, want de familie zelf zat 's avonds rond de kachel in de "keukenkamer". Een foto toont Peter met zijn vrouw Johanna Alberdina Wagenaar (afb. 13).
Peter's zoon Hartger is 50 jaar lang lid geweest van de APeldoornse Vrijwillige Brandweer. Uiteindelijk werd hij Adjunct Opperbrandmeester. Peter's zoon Aart Jacobus was bij zijn overlijden zelfs erelid van dit brandweerkorps, waaraan hij 52 jaar verbonden was geweest. Ook was hij bij zijn overlijden oud-lid van het harmonie-orkest van Apeldoorn, waarin hij 63 jaar lang als werkend lid actief was geweest. Hartger en Aart Jacobus werden aan het eind van hun loopbaan als brandweermannenonderscheiden door de burgemeester van Apeloorn (afb. 14). Aart Jacobus werd drager van de zilveren medaille van de Huisorde van Oranje. Omstreeks 1900 plaatste Aart Jacobus een advertentie, waarin hij aabood bijenvolken te vervoeren naar de heide.
Bij het overlijden van Peter in 1904 werd een memorie van successie opgesteld. Zijn nalatenschap bestond uit fl. 11128,40 aan activa en fl. 3321,14 aan passiva. Tot de activa behoorden zijn huis op een perceel van 15 are en 20 centiare aan de Christiaan Geurtsweg ter waarde van fl. 3750,--, fl. 1187,-- aan vorderingen en een spaartegoed van fl. 4795,--. Ook bezat Peter een zitbank in de Nederlands Hervormde Kerk te Apeldoorn. De passiva bestonden uit o.a. een hypothecaire schuld van fl. 1000,-- en fl. 2307,24 aan andere schulden. Het batig saldo werd verdeeld onder Peter's kinderen Antje, Hartger en Aart Jacobus. Toen zoon Aart Jacobus in 1937 overleed, was er op het perceel aan de Christiaan Geurtsweg een tweede huis met een schuur gebouwd. De onroerende goederen waren samen fl. 8800,-- waard. Daarnaast had Aart Jacobus een hypothecaire vordering van fl. 3000,-- en een spaarbankboekje bij de Boerenleenbank ter waarde van fl. 6810,36. Samen met zijn broer Hartger en zuster Antje had hij tevens 2 spaarbankboekjes bij de Rijspostspaarbank, elk met een saldo van fl. 1103,26. Het totaal van de activa was fl. 22.334,37 en de schulden bedroegen fl. 146,88.
Dochter Antje overleed op 30-11-1940, ruim 7 maanden na haar broer Hartger. Zij bezat toen o.a. nog de panden aan de Christiaan Geurtsweg ter waarde van fl. 10800,--, een banksaldo van fl. 2640,58 bij de Boerenleenbank en fl. 4388,80 aan kasgeld. Zij had 2 zitplaatsen in de Nederlands Hervormde Kerk. Als erfgenamen had zij slechts achterneven en zij had een aantal legaten geschonken aan personen en instellingen. Tot deze instellingen behoorden de Vereniging voor Diaconessenarbeid, de Vereniging Harmonie-orkest Apeldoorn en de Nederlands Hervormde Gemeente. Van de heer J. van Beek te Vorden ontvingen wij de hierbij afgebeelde foto van dochter Antje. Hij herinnert zich hoe hij als jongen van 12 jaar met zijn ouders op bezoek ging bij het boerderijtje aan de Christiaan Geurtsweg. De tuin, die dicht begroeid was met fruitbomen en bessenstruiken, eindigde in een wildernis bij het vervuilde stroompje De Grift. Ook waren er druiven en bijenkorven. Toen het huis na Antje's overlijden werd ontruimd, bleek zij maar weinig bezittingen van haarzelf en haar broers te hebben weggegooid. Zo kwamen er veel onderscheidingen te voorschijn en een doos met feestartikelen van de oranjevereniging. Muizen hadden de rollen met serpentines zodanig aangevreten dat er nog slechts kleine snippertjes waren overgebleven. Son of Hartger (Hertger) Teunisse CAMPHORST (Kamphorst) (see also VIII.11) and Annetje BUITENHUIS (Aaltje).
Married at the age of 36 on 18-08-1855 in Apeldoorn to Johanna Alberdina WAGENAAR, 35 years old, dienstmeid Amsterdam (1855), born on 10-01-1820 in Epe, died on 10-07-1899 in Brink en Orden at the age of 79, daughter of Aart WAGENAAR and Hendrikje Gerrits MULDER.
From this marriage:
   1.  Antje, born on 18-06-1856 in Apeldoorn, died on 30-11-1940 in Apeldoorn at the age of 84.
   2.  Hendrika Hermina, born on 11-12-1857 in Apeldoorn, died on 18-12-1871 in Apeldoorn at the age of 14, buried on 22-12-1871 in Apeldoorn.
   3.  Hartger, timmerman, born on 31-08-1859 in Apeldoorn, died on 15-04-1940 in Apeldoorn at the age of 80, buried ..-04-1940 in Apeldoorn.
   4.  Aart Jacobus, timmerman, born on 24-02-1861 in Apeldoorn, died on 11-04-1937 in Apeldoorn at the age of 76, buried ..-04-1937 in Apeldoorn.
   5.  Gerritje, born on 21-01-1863 in Apeldoorn, died on 18-03-1864 in Apeldoorn at the age of 1.

IX.35    Hendrik KAMPHORST, grofsmid, hoefsmid, born on 10-03-1819 in Apeldoorn, died on 21-04-1894 in Apeldoorn at the age of 75. Hendrik senior was waarschijnlijk al vanaf 1855 gevestigd in de smederij aan de Mariastraat in Apeldoorn Dorp, want hij kocht toen aan diezelfde Mariastraat een tuin ter grootte van 5 roeden en 90 ellen voor fl. 800,-- (Bn.22). Een foto laat zien hoe deze smederij er uit zag (afb. 8) en op een andere foto staat Hendrik met zijn vrouw rond 1890 (afb. 9). De ijzersmid Hendrik senior stond in 1858 borg voor een ondernemer van een wagendienst tussen Apeldoorn en Deventer, die fl. 200,-- leende. Deze wagendienst verzorgde het vervoer van zowel passagiers als goederen. In 1862 stond hij opnieuw borg voor een exploitant van een wagendienst, die fl. 300,-- leende. Nu betrof het een dienst tussen Apeldoorn en Arnhem, die alleen goederen vervoerde. Hendrik was toen kennelijk al in redelijk goede doen. In 1860 huurde Hendrik senior, samen met 2 anderen, voor 6 jaar een stuk bouwland in de Kruisakkers (Bn.24) en een perceel bouwland in de Dorper Enk (Bn.25). De jaarlijkse huur voor deze percelen was respectievelijk fl. 4,50 en fl. 8,--. In 1864 kocht hij ook nog een weiland "bij de dekenfabriek in het kopermolenveld". Toen Hendrik senior en Eessa Sager in 1904 beiden overleden waren, verdeelden hun 6 kinderen de naltenschap. Deze bestond uit een woonhuis met smederij, schuur en tuin aan de Mariastraat, geschat op fl. 5500,--, een weiland bij de Lange Nieuwstraat ter waarde van fl. 1500,--, roerende lichamelijke goederen voor fl. 580,--, de inventaris van de smederij (fl. 628,--), vorderingen wegens geleverd smidswerk en geleverde ijzerwaren (samen fl. 1500,--) en 2 zitplaatsen in de kerk van de Nederlands Hervormde Gemeente (fl. 200,--).
Bij het ruimen van de oude begraafplaats aan de Loolaan te Apeldoorn in 1953 werd een staande grafsteen aangetroffen met het opschrift : H. Kamphorst 10 maart 1819-2 april 1894 en Isa Kamphorst-Sargen 26 februari 1820-26 oktober 1904. De misspellingen zijn vermoedelijk het gevolg van een vervaging van het grafschrift op de steen. Hendrik senior's zoon Hendrik bezat in 1904 4 huisjes in de buurtschap Het Loo bij Apeldoorn (Bn.27). Hij stelde die toen als onderpand voor een lening van fl. 1000,-- tegen een rente van 4,5%. Hijzelf woonde tot 1919 in een huis in het "Kopermolensche Veld" (Bn.26).
Op een foto (afb. 10) staan v.l.n.r. Hendrik Senior's 3 oudste kinderen Hendrika, Hartger en Antje. Zij bleven ongehuwd bij elkaar wonen in het huis bij hun smederij op het adres Fabrieksstraat 14 (Bn.30, afb. 11). Hun nichtjes herinneren zich vooral de tantes "Ante en Drieke", die een strakke huishouding voerden. Het waren bijdehandte dametjes, die verschillende slofjes droegen "veur deurdeweeks, veur Zundag, veur buuten en veur binnen". Als de nichtjes op visite kwamen, moesten ze als paaltjes aan tafel blijven zitten. Voor de afwisseling mochten zij zo nu en dan even "in de hof kiek'n".
Zoals alle Kamphorsten van de takken van Voorst, Apeldoorn en Beekbergen spraken Hendrika en Antje het Saksische dialect van de Oostelijke Veluwe. Dit wordt geïllustreerd door het volgende gesprek, dat tijdens een zware storm door de nichtjes werd opgetekend. Ante tegen Drieke: "Wat een weer, de bliend'n kleppert". Antwoord van Drieke: "Ik heur oe nietwant de bliend'n kleppert zo".
De gezusters Antje en Hendrika hadden zich goed voorbereid op een eventuele oorlog. Er lagen stapels lakens en slopen in de kast. Daarvan mocht niets aan de minderbedeelden worden gegeven, want "dan hadden ze zelf maar moeten zorgen". Toen de tantes overleden waren, was al het linnengoed vergeeld en vergaan. Son of Hartger (Hertger) Teunisse CAMPHORST (Kamphorst) (see also VIII.11) and Annetje BUITENHUIS (Aaltje).
Married at the age of 36 on 18-08-1855 in Apeldoorn to Eessa SAGER, 35 years old, born on 26-02-1820 in Apeldoorn, christened (NDG) on 26-03-1820 in Apeldoorn, died on 26-10-1904 in Apeldoorn at the age of 84, daughter of Johan Jochem SAGER, koperslager, landman, werkbaas, and Gerritje MULDER, landbouwster.
From this marriage:
   1.  Hartger, smid, born on 28-11-1856 in Apeldoorn, died on 29-07-1928 in Apeldoorn at the age of 71, buried on 01-08-1928 in Apeldoorn.
   2.  Gerritje, born on 24-12-1858 in Apeldoorn, died on 02-12-1909 in Apeldoorn at the age of 50, buried on 04-12-1909 in Apeldoorn.
   3.  Antje, born on 22-09-1860 in Apeldoorn, died on 18-06-1949 in Apeldoorn at the age of 88, buried on 22-06-1949 in Apeldoorn.
   4.  Johan Jochem (see also X.43).
   5.  Hendrika, born on 19-09-1864 in Apeldoorn, died on 25-03-1949 in Apeldoorn at the age of 84, buried on 01-04-1949 in Apeldoorn (begraafplaats Soerenseweg).
   6.  Hendrik (see also X.46).

X.43    Johan Jochem KAMPHORST, smid, born on 03-11-1862 in Apeldoorn, died on 23-04-1944 in Apeldoorn at the age of 81, buried on 26-04-1944 in Apeldoorn. Op 12 april 1876 ontving Johan Jochem een getuigschrift en een boekwerk uit handen van de Regenten van de "School van Zijne Majesteit Koning Willem III" op het Loo. Hij kreeg dit vanwege zijn ijver en goed gedrag gedurende zijn 7-jarig verblijf aan deze school.
Johan Jochem bezat in 1894 "in de eierstreek" te Apeldoorn al een stukje grond met daarop een door hem zelf gebouwd huis. Hij stelde dit bezit toen als onderpand voor een lening van fl. 2000,-- tegen 4,5% rente (Bn.31). In 1895 kocht Johan Jochem van zijn ongetrouwde ooms Hartger en Geurt voor fl. 1000,-- de fijnsmederij "in den Krommehoek" op het latere adres Rustenburgstraat 4 te Apeldoorn (Bn.22). Op de foto van deze smederij staan links Hartger's vrouw Hendrika en dochter Hendrika naast 2 ingekwartierde soldaten en uiterst rechts Johan Jochem zelf (afb. 15). In 1918 had hij zijn smederij met een huis en een schuur aan de overkant van De Krommenhoek, op het adres Rustenburgstraat 9 (Bn.32). Ook bezat Hartger vanaf 1915 nog een huis aan de Bajonetstraat te Apeldoorn (Bn.33) en een huis "op den Enk (Bn.34).
In 1917 vierden Johan Jochem en Hendrika Berends hun zilveren bruiloft. Op de foto van de familiebijeenkomst (afb. 16) staan achter het bruidspaar van links naar rechts de kinderen Hendrika, Eessa, Jan en Dina. Tussen Hendrika Berends en Johan Jochem staat hun jongste dochter Gerritje. Joha Jochems dochter Dina en haar echtgenoot Maarten den Otter hadden rond 1930 een kruidenierszaak in de Bruggestraat te Harderwijk (afb. 17). Op de foto staat Dina voor haar winkel. Op de vierde foto staat Johan Jochem's dochter Eessa en haar echtgenoot Pieter Vleugels afgebeeld met hun kinderen. Deze kinderen zijn Johannes Hendrikus, Elsa Pieternella en Marianne Hendrika Augusta (afb.18).
Johan Jochem's dochter Hendrika had een onderwijsakte in Nuttige Handwerken. Zij ging vaak uit naaien en werd later winkeljuffrouw in de afdeling handwerken van een warenhuis. Johan Jochem's dochter Gerritje zong als jong meisje in de christelijke zangvereniging "De Lofstem" te Apeldoorn. Van 1935 tot 1996 was zij inwonend bij een familie Zwart te Epe, aanvankelijk als hulp in de huishouding en later als winkelbediende. Deze familie had een winkel in huishoudelijke artikelen, luxe-goederen en souvenirs. Uiteindelijk werd de zaak een HEMA-vestiging, waarin Gerritje haar loopbaan beëindigde als cheffin. Son of Hendrik KAMPHORST (see also IX.35) and Eessa SAGER.
Married at the age of 29 on 13-08-1892 in Apeldoorn to Hendrika BERENDS, 24 years old, born on 13-10-1867 in Wilp, died on 23-02-1931 in Harderwijk at the age of 63, buried on 26-02-1931 in Apeldoorn, daughter of Jannis BERENDS, molenaar, and Dina Uit den BOOGAARD.
From this marriage:
   1.  Eessa (see also XI.10).
   2.  Jannis (see also XI.11).
   3.  Hendrika (see also XI.14).
   4.  Dina (see also XI.16).
   5.  Gerritje (Gerrie), hulp in de huishouding, winkeljuffrouw brood- en banketbakkerij, born on 08-07-1909 in Apeldoorn (religion: NH, Pinkstergemeente), died on 06-01-2001 in Epe at the age of 91, buried on 10-01-2001 in Apeldoorn.

XI.10    Eessa KAMPHORST, kinderverzorgster, born on 17-01-1893 in Apeldoorn (religion: NH), died on 03-03-1956 in Den Haag at the age of 63, buried ..-03-1956 in Den Haag, daughter of Johan Jochem KAMPHORST (see also X.43) and Hendrika BERENDS.
Married at the age of 30 on 17-01-1923 in Apeldoorn to Pieter Marinus VLEUGELS, 27 years old, electrotechnisch ingenieur, born on 27-10-1895 in Den Haag, christened (NH) on 10-03-1895 in Den Haag, son of Johannes VLEUGELS and Maatje DEKKER.
From this marriage:
   1.  Johannes Hendrikus, kunstschilder, born on 27-05-1924 in Den Haag.
   2.  Elsa Pieternella, verpleegkundige, born on 07-05-1928 in Monster.
Married ±1953 to ? VISSCHER, born ±1927.
   3.  Marianne Hendrika Augusta, muziekdocente, born on 21-05-1932 in Monster, died on 12-07-1996 in Leeuwarden at the age of 64.

XI.11    Jannis KAMPHORST, smid, born on 17-11-1894 in Apeldoorn (religion: NH), died on 14-02-1949 in Rotterdam at the age of 54, buried on 17-02-1949 in Rotterdam Hofwijk. Aanvankelijk had Jannis van zijn vader de smederij op het adres Rustenburgstraat 9 met 2 huizen en een schuur overgenomen (Bn.32,afb.19). Hij verkocht dit bezit echter in 1926 en ging daarna in loondienst werken. Jannis is als smid werkzaam geweest in verschillende bedrijven. Zo werkte hij in 1928 in een constructiebedrijf te De Lier, in 1932 in een spoorwegbedrijf te Schiebroek, in 1934 in de Frederikssmederijen te Overschie en in 1936 in de smederij van het destructiebedrijf Gekro. Jannis' zoon Hans was lid nr. 571 van de Vereniging Veluwse Geslachten. Hij verzamelde een groot deel van de genealogische gegevens voor de tak van Beekbergen. Een foto toont Hans als baby met zijn moeder Gerarda Lubberta Buurman (afb. 20). Son of Johan Jochem KAMPHORST (see also X.43) and Hendrika BERENDS.
Publication of the banns ..-06-1920 in Apeldoorn, married at the age of 25 on 15-06-1920 in Apeldoorn to Gerarda Lubberta BUURMAN, 25 years old, born on 30-09-1894 in Apeldoorn, died on 09-02-1972 in Rotterdam at the age of 77, buried on 12-02-1972 in Oud Kralingen, daughter of Gerrit BUURMAN and Lubberta JETHS.
From this marriage:
   1.  Jochem J. (Hans), tecnhisch hoofdambtenaar, born on 14-03-1921 in Apeldoorn, died on 28-04-2001 in Rotterdam (verpleeghuis Rustenburg) at the age of 80, buried on 03-05-2001 in Rotterdam, Prinsenland.
   2.  Gerrit (see also XII.6).
   3.  Hendrika (see also XII.9).

XII.6    Gerrit KAMPHORST, vliegtuigtechnicus, born on 13-06-1924 in Apeldoorn (religion: NH), died on 01-10-2006 in Amstelveen at the age of 82, cremated on 05-10-2006 in Amstelveen. Op de foto staat Gerrit afgebeeld met zijn vrouw Cheng Ai (Nora) Lim (afb.21). Hij woonde met zijn gezin het het onafhankelijke Indonesië vanaf 1949 en keerde pas naar Nederland terug in 1958. Son of Jannis KAMPHORST (see also XI.11) and Gerarda Lubberta BUURMAN.
Married at the age of 29 on 19-08-1953 in Medan (Ned.Indie) to Cheng Ai (Nora) LIM, 18 years old, born on 29-08-1934 in Medan, daughter of Eng Hoe LIM and Sioe Lan TAM.
From this marriage:
   1.  Djalan Timor, born ±1952 in Medan.
   2.  Katinga (Katja) (see also XIII.3).
   3.  Grada Marianne (Gerda) (see also XIII.5).
   4.  Tanja (see also XIII.7).

XIII.3    Katinga (Katja) KAMPHORST, born on 24-12-1953 in Medan, daughter of Gerrit KAMPHORST (see also XII.6) and Cheng Ai (Nora) LIM.
Married at the age of 25 on 21-12-1979 to Frederik Hendrik (Frits) STRASTERS, 26 years old, born on 29-04-1953.
From this marriage:
   1.  Maarten Paul, born on 09-05-1985.
   2.  Sabine Roelina, born on 31-03-1988.

XIII.5    Grada Marianne (Gerda) KAMPHORST, born on 10-08-1957 in Palembang (Indonesie), daughter of Gerrit KAMPHORST (see also XII.6) and Cheng Ai (Nora) LIM.
Living together ca. 1995 in Amsterdam to Gerard HEMRIKA, born on 16-05-1951 in Amsterdam, son of Sijtse HEMRIKA and Christina BRUINSMA.
From this relation:
   1.  Sander Alex KAMPHORST, born on 14-09-1998 in Amsterdam. Grada Marianne's zoon Sander Alex kreeg de familienaam Kamphorst van zijn moeder. Hierdoor werd de tak van Beekbergen voor uitsterven behoed. Op de foto is Sander Alex ongeveer 5 jaar oud (afb. 22).

XIII.7    Tanja KAMPHORST, born on 02-01-1959 in Haarlem, daughter of Gerrit KAMPHORST (see also XII.6) and Cheng Ai (Nora) LIM.
Married at the age of 30 on 29-09-1989 to Nik LAANSMA, born ±1959.
From this marriage:
   1.  Rens Martijn, born on 21-02-1990 in Amstelveen.
   2.  Max Alexander, born on 14-07-1993 in Mijdrecht.

XII.9    Hendrika KAMPHORST, born on 17-10-1933 in Apeldoorn (religion: NH), daughter of Jannis KAMPHORST (see also XI.11) and Gerarda Lubberta BUURMAN.
Married at the age of 28 on 22-11-1961 in Overschie, church marriage on 22-11-1961 in Hillegersberg to Johan Marinus BÖSCHER, 33 years old, electromonteur, born on 13-05-1928 in Rotterdam (religion: NH), son of Simon BÖSCHER and Johanna Maria POOT.
From this marriage:
   1.  Mirjam, born on 31-05-1965 in Rotterdam.
   2.  Jeroen, born on 13-08-1967 in Rotterdam.

XI.14    Hendrika KAMPHORST, handwerklerares, born on 07-11-1897 in Apeldoorn, died on 11-05-1989 in Apeldoorn at the age of 91, buried on 17-05-1989 in Begraafplaats Heidehof, Ugchelen, daughter of Johan Jochem KAMPHORST (see also X.43) and Hendrika BERENDS.
Married at the age of 26 on 04-06-1924 in Apeldoorn to Elbertus Johannes KAAL, 24 years old, huis- en decoratieschilder, born on 25-02-1900 in Apeldoorn, died on 12-03-1975 in Apeldoorn at the age of 75, buried on 17-03-1975 in Apeldoorn, son of Gerrit Jan KAAL, schoenmaker, and Hendrika de HAAN.
From this marriage:
   1.  Hendrika (see also XII.11).
   2.  Johan Jochem (see also XII.12).
   3.  Gerrit Jan (see also XII.14).

XII.11    Hendrika KAAL, born on 17-05-1925 in Apeldoorn, died on 08-02-1992 in Apeldoorn at the age of 66, daughter of Elbertus Johannes KAAL, huis- en decoratieschilder, and Hendrika KAMPHORST (see also XI.14).
Married ca. 1950 to L. BEUMER, born ±1924.
From this marriage:
   1.  Bert, born ±1951 in Apeldoorn ?
   2.  Rolf, born ±1953 in Apeldoorn ?

XII.12    Johan Jochem KAAL, born on 26-03-1928 in Apeldoorn, son of Elbertus Johannes KAAL, huis- en decoratieschilder, and Hendrika KAMPHORST (see also XI.14).
Married ca. 1953 to J.J. SCHAAKE, born ±1925.
From this marriage:
   1.  Riet, born ±1955.
   2.  Gert, born ±1956.
   3.  Hans, born ±1958.

XII.14    Gerrit Jan KAAL, born on 16-10-1931 in Apeldoorn, died on 20-12-2001 in Zaandam at the age of 70, son of Elbertus Johannes KAAL, huis- en decoratieschilder, and Hendrika KAMPHORST (see also XI.14).
Married at the age of 26 on 12-03-1958 to Augusta Johanna ZWIERS, 20 years old, born on 21-03-1937 in Meppel.
From this marriage:
   1.  Marjolijn, born on 24-07-1959 in Apeldoorn.
   2.  Caroline, born on 26-02-1962 in Apeldoorn.
   3.  Elbertus Johannes (Bert), born on 14-10-1964 in Apeldoorn.

XI.16    Dina KAMPHORST, winkeljuffrouw, kapster, kindermeisje, born on 29-11-1902 in Apeldoorn, christened (NH/GK) in Apeldoorn, died on 08-06-1997 in Utrecht at the age of 94, buried on 13-06-1997 in Harderwijk, daughter of Johan Jochem KAMPHORST (see also X.43) and Hendrika BERENDS.
Married at the age of 22 on 25-06-1925 in Harderwijk to Maarten den OTTER, 21 years old, winkelier (o.a. aan de Bruggestraat te Harderwijk), born on 24-11-1903 in De Lier (religion: GK), died on 01-10-1994 in Utrecht at the age of 90, buried on 06-10-1994 in Harderwijk, son of Arie den OTTER and Elisabeth MOSTERT.
From this marriage:
   1.  Arie (see also XII.16).
   2.  Johan Hendrik, born on 09-10-1928 in Harderwijk.
Married ca. 1973, divorced <1993 from J. (Anneke) VERDOORN, born ±1941, died on 07-02-1981.
   3.  Leendert Johannes, born on 19-12-1931 in Harderwijk, died on 30-06-1945 in Harderwijk at the age of 13.
   4.  Hendrika Martine, born ±1933 in Harderwijk.
Married ca. 1958 to K. SIEPELINGA, born ±1933.
   5.  Pieter (see also XII.23).
   6.  Elize Bert, born on 01-05-1939 in Harderwijk.
Married ca. 1964 to K. de VRIES, born ±1940.

XII.16    Arie den OTTER, born on 22-09-1926 in Harderwijk, son of Maarten den OTTER, winkelier (o.a. aan de Bruggestraat te Harderwijk), and Dina KAMPHORST (see also XI.16).
Married ca. 1950 to D. den VALK, born ±1926.
From this marriage:
   1.  Dieneke, born ±1950.
   2.  Eef, born ±1952.

XII.23    Pieter den OTTER, born on 04-09-1935 in Harderwijk, son of Maarten den OTTER, winkelier (o.a. aan de Bruggestraat te Harderwijk), and Dina KAMPHORST (see also XI.16).
Married at the age of 25 on 27-07-1961 in Nunspeet to Jacoba Anje (Koos) SCHOLTEN, 22 years old, born on 24-03-1939 in Nunspeet, daughter of Jan Adriaan SCHOLTEN, notaris, and Elziena VELDKAMP.
From this marriage:
   1.  Margaretha Martine (Margreet), born on 04-07-1971 in Harderwijk.

X.46    Hendrik KAMPHORST, timmerman, opperbrandmeester vrijwillige brandweer Apeldoorn, born on 06-09-1867 in Apeldoorn, died on 05-02-1950 in Apeldoorn at the age of 82, buried on 09-02-1950 in Wenum, son of Hendrik KAMPHORST (see also IX.35) and Eessa SAGER.
Married at the age of 31 on 13-04-1899 in Apeldoorn to Francina SLIJKHUIS, 30 years old, born on 15-08-1868 in Apeldoorn, died on 20-11-1948 in Apeldoorn at the age of 80, buried ..-11-1948 in Wenum, daughter of Christoffel SLIJKHUIS, werkbaas, boswachter, and Elisabeth Maria Johanna SAGER (Saager).
From this marriage:
   1.  levenloos, born on 02-04-1900 in Apeldoorn, Het Loo, died on 02-04-1900 in Apeldoorn, Het Loo, 0 days old.

VII.24    Elsje Abrahams KAMPHORST, born ..-10-1739 in Harderwijk, christened (NDG) on 30-10-1739 in Harderwijk, died ±1797 in Beemte, daughter of Abraham Jansen CAMPHORST (see also VI.28) and Mechteltje Teunissen van ESSEN.
Church marriage (1) <1765 to Derk Gerrits WEVER, born <1738 in Apeldoorn ? Died <1766.
Church marriage (2) >1766 to Albert GOUDKUIJL, born ±1738.
From the second marriage:
   1.  Abraham GOUDKUIL, born ±1767.
   2.  Lubbert GOUDKUIL, born ±1778.
Married on 30-09-1825 in Apeldoorn to Dorothea JANS, born ±1793 in Vaassen.

IV.6    Arent Jansen CAMPHORST (Kamphorst), born ±1637 in Gietel (Wilp), christened (NDG) ±1645 in Apeldoorn. Voordat Arent Jansen en Stijntje Gerrits naar Wiesel verhuisden, hadden zij geruime tijd in het Gietselse Broek of Aardenbroek gewoond in het kerspel Wilp. 1665 werden nl. "vijf perselen landts int Gijttelse Broeck" verkocht. De percelen lagen "suijdens ande straetweg", grensden aan de oostkant aan "het Velt" en sloten in het noorden aan bij het "Arent Camphorst landt". Op het overzichtskaartje van de tak van Voorst hebben wij aangegeven waar dat land van Arent Camphorst ongeveer geweest moet zijn. In 1677 verkochten Arent Jansen en Stijntje Gerrits voor fl. 110,-- hun bezit in het Gietelse Broek, nl. "haer aenpart van een erff en goet genaemt Den Lochem" in de buurtschap Aerdenbroek van het kerspel Wilp (afb. 5). Uit de koopakte blijkt dat de koper Evert Evertsen, en later diens weduwe, de koopsom schuldig bleef tot 1684. Arent woonde in 1679 al in het kerspel Apeldoorn. Een Betje Arents Kamphorst trouwde op 17-11-1720 te Harderwijk met de weduwnaar Egbert Jacobse. Bij hun huwelijk woonden de bruid en de bruidegom beiden te Harderwijk. Son of Jan Jansen CAMPHORST (see also III.1) and Mechteld NELIS.
Publication of the banns on 12-10-1662 in Voorst, church marriage on 09-11-1662 in Voorst (witness(es): Gerrit Teunis, Peter Geurtsen) to Stijntje GEURTS (Stijntje Gerrits), born ±1638 in Gietel ? (religion: NDG), daughter of Geurt JANSEN (Gerrit ?).
From this marriage:
   1.  Gerrit Arents KAMPHORST (Geurt Camphorst) (see also V.19).
   2.  Jenneken Arents KAMPHORST, born ..-12-1664 in Gietel, christened (NDG) on 18-12-1664 in Voorst.
   3.  Teunis Arents, born ±1668, died <1695.
Church marriage ca. 1690 to Aaltjen EGBERTS, born ±1670 in Wijssel.
   4.  Gerriken Arents, born ..-10-1679 in Gietel ? Christened (NDG) on 12-10-1679 in Apeldoorn.
   5.  Betje ? Arents, born ±1680.
Church marriage on 17-11-1720 in Harderwijk to Egbert JACOBSE, born ±1680.

V.19    Gerrit Arents KAMPHORST (Geurt Camphorst), landbouwer met knecht en meid , 2 heerdsteden en 6,67 morgen bezaaid land. Betaalde samen met zoon Teunis 36 gulden pacht. (bron Lijst van alle ingezetenen inden Ampte van Apeldoorn December 1747, born ..-08-1663 in Gietel, christened (NDG) on 16-08-1663 in Voorst, died on 15-05-1758 at 04.00 in Wiesel (witness(es): Jan Jacobs), buried on 19-05-1758 in Apeldoorn, droeg in 1722 2 gulden bij aan kosten beroepen predikant van Apeldoorn (bron : Cedule van uitsettinghe 's kerspels Apeldoorn, kosten over 't beroep van den tegenwoordige predicant Ds. Theordorus van Eijbergen. Oud Archief Apeldoorn)
Volgens een bevolkingsregistratie was Gerrit in 1747 en 1749 landbouwer te Wiesel, met een schaapherder en een meid, 2 heerdsteden en 6,67 morgen bezaaide zandgrond. Uit een akte uit 1749 blijkt dat zijn grond ten zuiden aan "de gemeente" grensde en ten noorden aan de Molenbeek. De aanwezigheid van een inwonende schaapherder in Gerrit's huis geeft aan dat Gerrit graasrechten had in de "gemene gronden" van de marke van Wiesel. Tot het midden van de negentiende eeuw was de Veluwe voor het grootste deel bedekt met heidevelden, waarop schapen konden grazen. De schapen werden niet alleen gehouden voor de wol, maar ook voor de mest. Gedurende de nacht werden zij daarvoor ondergebracht in schappskooien op schappskotten, waarin zij hun uitwerpselen achterlieten. De foto toon het scheren van de schapen bij een schaapskooi. In 1753 moest Gerrit fl. 7,-- betalen voor heerlijkheidslasten aan de Heerlijkheid 't Loo. Dit was de hoogste aanslag die in het kerspel Apeldoorn aan een Kamphorst werd opgelegd. Ook Gerrit's consumptie was aanmerkelijk hoger dan van de andere Kamphorsten. Dezelfde Heerlijkheid stuurde hem over de jaren 1752 en 1753 een hogere omslag, nl. 6 stuiver voor wijn en azijn, 2 gulden voor bieren, 16 gulden voor vijf "specien" en 12 stuiver voor moutcijs en zeep. Op 30 april 1701 verscheen als getuige voor de "scholtis des Ampts Apeldoorn" Gerrit Camphorst, oud ongeveer 30 jaren. Hij verklaarde te weten dat "de buirrichter van Wijssel 4 jaar geleden op Sonnendach hadde kerckespraeck laeten doen tot Apeldoorn, dat alle uijtheijmsche die turft uijt Wijsselerveldt hadden gegraeven souden coomen op maendag daeraen ende wijsen haer turft aen ende accorderen daerover." Gerrit had gezien dat op diezelfde "Sonnendach nae de middach" enkele "uijtheijmsche waegens int Wijsselerveldt sijn gecomen om turft te haelen" en dat "Jan Dercx van Weenum oock daerbij was". Jan Dercx had beloofd dat hij "des anderen daechs bij de buirrichter en de erfgenaemen van Wijssel" zou komen om "over die breucke van sijn gegraeven turft te accorderen." Jan Dercx werd ervan beschuldigd de turven niet betaald te hebben, maar de scheuter van de marke van Wijssel beweerde gezien te hebben dat Jan Dercx aan de buirrichter twee gulden betaalde. Mogelijk was hier corruptie in het spel. Son of Arent Jansen CAMPHORST (Kamphorst) (see also IV.6) and Stijntje GEURTS (Stijntje Gerrits).
Church marriage ca. 1701 in Voorst ? Spouse is Steventje BERENDS, born ..-06-1678 in Apeldoorn, christened (NDG) on 02-06-1678 in Apeldoorn, died on 10-09-1751 at 10.00 in Wiesel (witness(es): Gerrit Harms), buried on 14-09-1751 in Apeldoorn, daughter of Berend GOSENS and Lubbertje HENDRICKS.
From this marriage:
   1.  Geurt Gerrits, born ..-10-1702 in Wiesel, christened (NDG) on 08-10-1702 in Vaassen.
   2.  Berent Gerrits, born ..-02-1704 in Wiesel, christened (NDG) on 17-02-1704 in Apeldoorn, died on 16-08-1747 at 14.00 in Wiesel (witness(es): Eijmbert Goverts), buried on 21-08-1747 in Apeldoorn.
   3.  Lubbertjen Gerrits, christened (NDG) on 09-04-1706 in Apeldoorn.
   4.  Reinder Gerrits (Rhijnder Camphorst) (see also VI.33).
   5.  Stijntien Gerrits, born ..-05-1711 in Wiesel, christened (NDG) on 30-05-1711 in Apeldoorn, died <1716 in Wiesel ?
   6.  Arent Gerrits (see also VI.36).
   7.  Stijntje Gerrits, born ..-02-1716 in Wiesel, christened (NDG) on 23-02-1716 in Apeldoorn, died on 19-11-1782 in Huijzen.
Married on 22-06-1749 in Huijzen to Timen Swanninghsz VOS, smid, born ..-10-1722 in Huijsen, christened on 11-10-1722 in Huijsen, died on 30-03-1810 in Huijsen, son of Swaningh Tijmensz VOS and Judicken Jans van SCHAIK.
   8.  Theunis Gerrits (see also VI.40).
   9.  Gerrit Gerrits (see also VI.44).
   10.  Goossen Gerrits (see also VI.47).

VI.33    Reinder Gerrits KAMPHORST (Rhijnder Camphorst), landbouwer met knecht of meid, 1 heerdstede en 2,67 morgen "besaaijt land". Betaalde daarvoor 12 gulden en 15 stuivers pacht, born ..-08-1708 in Wiesel, christened (NDG) on 26-08-1708 in Apeldoorn, died on 04-06-1764 at 18:00 in Beekbergen (witness(es): Daniel Derks), buried on 08-06-1764 in Beekbergen. Volgens een bevolkingsregistratie in 1747 woonde Reinder in dat jaar in de buurtschap Beemte, ongeveer 22 km. ten oosten van Wenum. Hij had een knecht of meid, 1 heerdstede en 2,67 morgen "besaaijt land" op zandgrond. Akkerbouw op de Veluwe was in Reinder's tijd nog een zeer arbeidsintensief familiebedrijf. Bemesten van het land, ploegen, eggen, zaaien en oogsten gebeurden nog met de hanbd, waarbij de kinderen al jong moesten meewerken. Over de jaren 1752 en 1753 betaalde Reijnder fl. 3,-- "lasten" aan de heerlijkheid 't Loo. Als "omslag" betaalde hij over dezelfde jaren aan deze heerlijkheid 2 stuiver voor wijn en azijn, niets voor bieren, 8 gulden voor "vijf specien" en 2 stuiver voor moutcijs en zeep. Op 20 november 1795, ruim 3 maanden na het overlijden van zijn eerste vrouw Geertje Kamphorst en 5 dagen na zijn ondertrouw met zijn tweede vrouw Geertrui Messing, stond Dirk Arends Sesink zijn zoontje Arend af aan het weeshuis te Zutphen. Ter gelegenheid hiervan werde de onverdeelde gemeenschappelijke boedel van Geertje en Dirk geinventariseerd. De activa, uitsluitend bestaande uit "gerede goederen", werden getaxeerd op 74 gulden, de schulden op 57 gulden 12 stuivers en 14 cent. De heft van het saldo moest worden afgestaan aan het weeshuis. Son of Gerrit Arents KAMPHORST (Geurt Camphorst) (see also V.19) and Steventje BERENDS.
Publication of the banns ..-05-1742 in Beekbergen, church marriage on 16-05-1742 in Beekbergen (NDG) to Harmina Gerrits van BLAAN (Harmina van Blaauw), born ±1720 in Hall, christened ±1720 in Hall ? Died on 26-06-1764 at 20:00 in Beekbergen (witness(es): Daniel Derks), buried on 30-06-1764 in Beekbergen.
From this marriage:
   1.  Steventje Reinders, christened (NDG) on 24-03-1743 in Apeldoorn, died on 15-06-1743 at 03.00 in Apeldoorn, 83 days old (witness(es): Aard Kluppel), buried on 18-06-1743 in Apeldoorn.
   2.  Geurt Reinders (see also VII.32).
   3.  Gerrit (Gaart) Reinders (Gaart Reijndertsen Camphorst) (see also VII.35).
   4.  Steventje Reinders, born ..-03-1749 in Wenum, christened (NDG) on 30-03-1749 in Apeldoorn, died on 25-02-1819 at 11.00 in Putten (witness(es): Willem Schipper, Jan van der Zanden (?)).
   5.  Geertje (Gerritje) Reinders (see also VII.40).
   6.  Berend (Beert) Reinders (Beert Camphorst) (see also VII.41).

VII.32    Geurt Reinders KAMPHORST, tuinman, born ..-08-1744 in Apeldoorn, christened (NDG) on 23-08-1744 in Apeldoorn, died on 02-11-1823 in Rheden (huis nr. 71). Uit een oude advertentie blijkt dat ene G. Kamphorst in 1795 bomen verkocht. Hij deed dit in zijn functie als tuinman bij het landgoed De Waterberg in de buurt van Rozendaal bij Arnhem. De buitenplaats op dit landgoed werd vanaf 1763 gebouwd en in de loop van de negentiende eeuw weer afgebroken. Het landgoed lag ter plaatse van het latere verkeersknooppunt Waterberg ten noorden van Arnhem. Son of Reinder Gerrits KAMPHORST (Rhijnder Camphorst) (see also VI.33) and Harmina Gerrits van BLAAN (Harmina van Blaauw).
Church marriage (1) on 09-05-1770 in Arnhem (NDG) to Grietje SCHEPERKAMP (Schepekamps), born ±1745 in Arnhem, died on 24-03-1785 in Arnhem, daughter of Gerrit SCHEPERKAMP.
Church marriage (2) on 01-11-1785 in Arnhem (NDG) to Gerritje RUTGERS (Rutten, Rutgen), born ±1748 in Angerlo (Lathum), died on 16-11-1796 in Arnhem.
From the first marriage:
   1.  Herremijn, born ..-03-1771 in Arnhem, christened (NDG) on 03-03-1771 in Arnhem, died <1783.
   2.  Gerrit (Gart, Geurt, Gerardus) (see also VIII.17).
   3.  Reijndert (Reinier) (Reinder) (see also VIII.19).
   4.  Elisabeth, born ..-09-1778 in Arnhem, christened (NDG) on 20-09-1778 in Arnhem, died <1780 in Arnhem.
   5.  Elisabeth, dienstmeid (1819), born ..-11-1780 in Arnhem, christened (NDG) on 02-11-1780 in Arnhem, died on 21-12-1861 in Wort Rheden.
Married (1) on 21-07-1819 in Arnhem to Antony de ROOS, landbouwer Rheden, born ±1758, died <1825 in Rheden ? Son of Hendrik de ROOS and Geertruijda van ZADELHOFF.
Married (2) on 22-10-1826 in Arnhem to Theodorus PETERS, gepensioneerd militair, born ±1768 in Oosterbeek, son of Everardus PETERS and Jacomina EPPING.
   6.  Harmyna, born ..-08-1783 in Arnhem, christened (NDG) on 31-08-1783 in Arnhem, died on 29-12-1783 in Arnhem.
From the second marriage:
   7.  Grietje, born ..-08-1787 in Arnhem, christened (NDG) on 15-08-1787 in Arnhem, died on 28-09-1818 in Arnhem.

VIII.17    Gerrit KAMPHORST (Gart, Geurt, Gerardus), dagloner (1827), landbouwer (1837), daghuurder (1839), born ..-09-1773 in Arnhem, christened (NDG) on 29-09-1773 in Arnhem, died on 21-04-1839 in Arnhem, son of Geurt Reinders KAMPHORST (see also VII.32) and Grietje SCHEPERKAMP (Schepekamps).
Married on 26-07-1803 in Arnhem to Meggeld BEERENS (Megchelina Berends), born ±1780 in Arnhem, died on 18-10-1852 in Arnhem, daughter of Arnoldus BEERENS and Geertruida Arnolda PETERS.
From this marriage:
   1.  Geurt, schoenmaker, born ..-04-1805 in Arnhem, christened (NDG) on 06-04-1805 in Arnhem, died on 08-12-1852 in Arnhem.
Publication of the banns ..-02-1837 in Doesburg, married on 04-03-1837 in Doesburg to Casperdina HULSMAN (Everdina), born ±1805 in Doesburg, daughter of Gijsbert Jan HULSMAN, metselaar, and Aaltjen JANSSEN.
   2.  Ida (see also IX.41).
   3.  Hermanus, born ..-11-1812 in Arnhem, volgens Genlias 16 jaar oud bij overlijden, dus geboren in 1811, died on 09-04-1827 in Arnhem.
   4.  Arnoldus (Arend) (Antoon) (see also IX.43).

IX.41    Ida KAMPHORST, born ..-02-1807 in Arnhem, christened (RK) on 11-02-1807 in Arnhem, died on 10-01-1887 in Arnhem, daughter of Gerrit KAMPHORST (Gart, Geurt, Gerardus) (see also VIII.17) and Meggeld BEERENS (Megchelina Berends).
Married on 29-04-1829 in Arnhem to Hermanus BROUWER, schoenmakersknecht, born ±1806 in Doetinchem, died on 16-03-1881 in Arnhem, son of Leendert BROUWER, wever, and Christina BECKER.
From this marriage:
   1.  Leonardus, born ±1830 in Arnhem, died on 26-04-1830 in Arnhem.
   2.  Mechelina Jacoba, born ±1832 in Arnhem, died on 23-02-1900 in Arnhem.
   3.  Leonardus, born ±1834 in Arnhem, died on 02-04-1834 in Arnhem.
   4.  Gerardus Hermanus, schoenmaker, born ±1835, died on 28-01-1903 in Arnhem.
   5.  Christina, born ±1840 in Arnhem, died on 01-05-1887 in Arnhem.
   6.  Willemina, born ..-05-1840 in Arnhem, died on 06-08-1840 in Arnhem.
   7.  Willemina, born ..-07-1841 in Arnhem, died on 22-10-1841 in Arnhem.
   8.  Maria, born ..-11-1842 in Arnhem, died on 03-02-1915 in Arnhem.
   9.  Cornelia, born ..-07-1845 in Arnhem, died on 10-04-1925 in Warnsveld.
   10.  Ida, born ±1848 in Arnhem, died on 25-06-1848 in Arnhem.
   11.  Hermanus, born ±1850 in Arnhem, died on 18-07-1850 in Arnhem.
   12.  Hermanus Johannes, pakhuisknecht, born ±1852 in Arnhem, died on 27-01-1920 in Arnhem.

IX.43    Arnoldus (Arend) KAMPHORST (Antoon), dagloner, arbeider, landbouwer, born on 08-05-1816 in Arnhem, died on 23-03-1899 in Arnhem at the age of 82, son of Gerrit KAMPHORST (Gart, Geurt, Gerardus) (see also VIII.17) and Meggeld BEERENS (Megchelina Berends).
Married (1) at the age of 23 on 05-02-1840 in Arnhem to Catharina JANSEN, dienstbode, born ±1811 in Oud Zevenaar, died on 14-08-1848 in Arnhem, daughter of Joanna JANSEN.
Publication of the banns (2) ..-10-1849 in Arnhem, married at the age of 33 on 31-10-1849 in Arnhem to Willemina SMINK, 29 years old, dienstbode, born on 27-11-1819 in Groessen (Duiven), died on 07-07-1900 in Arnhem at the age of 80, daughter of Rijnder SMINK and Megcheld WILLEMSEN.
From the first marriage:
   1.  Johanna, born on 08-11-1840 in Arnhem, died on 04-02-1844 in Arnhem at the age of 3.
   2.  Gerardus (see also X.61).
   3.  Andries, born on 29-07-1845 in Arnhem, died on 06-08-1858 in Arnhem at the age of 13.
   4.  Catharina, born on 14-08-1848 in Arnhem, died on 03-12-1848 in Arnhem, 111 days old.
From the second marriage:
   5.  Megchelina, born on 07-12-1850 in Arnhem, died on 24-12-1850 in Arnhem, 17 days old.
   6.  Reina, born on 07-12-1850 in Arnhem, died on 09-12-1850 in Arnhem, 2 days old.
   7.  Reinier (see also X.67).
   8.  Wilhelmus (see also X.69).
   9.  Megchelina, born on 11-11-1857 in Arnhem, died on 07-01-1858 in Arnhem, 57 days old.

X.61    Gerardus KAMPHORST, landbouwer, metselaar, arbeider, born on 16-07-1842 in Arnhem, died on 02-01-1926 in Arnhem at the age of 83, son of Arnoldus (Arend) KAMPHORST (Antoon) (see also IX.43) and Catharina JANSEN, dienstbode.
Married at the age of 29 on 27-12-1871 in Arnhem to Aleida WILLEMSEN, born ±1835 in Arnhem, died on 04-08-1905 in Arnhem, daughter of Willem WILLEMSEN, dagloner, karvoerman, and Elisabeth BOUMAN, waschvrouw.
From this marriage:
   1.  levenloos, born on 04-05-1873 in Arnhem, died on 04-05-1873 in Arnhem, 0 days old.
   2.  Arnoldus, born on 02-05-1874 in Arnhem (religion: RK), died on 10-01-1943 in Apeldoorn at the age of 68. Op 7-6-1927 vertrok van Amsterdam naar Batavia het motorschip Prinses Juliana, met aan boord ene A. Kamphorst, en een familie A. Kamphorst vertrok op 29 oktober van hetzelfde jaar met het motorschip Rembrandt van Rotterdam naar Nederlands Indie. Wie deze A. Kamphorst was, weten wij niet zeker. Hij moet geboren zijn tussen 1870 en 1910 en een levensloop hebben die niet in strijd is met deze reizen. De enige A. Kamphorst die hiervoor redelijkerwijs in aanmerking komt is Arnoldus Kamphorst, die in 1874 werd geboren en in 1935 een alleenstaande gepensioneerde was.
   3.  Elisabeth (see also XI.22).

XI.22    Elisabeth KAMPHORST, born on 24-07-1876 in Arnhem, died on 13-08-1966 in Arnhem ? at the age of 90, daughter of Gerardus KAMPHORST (see also X.61) and Aleida WILLEMSEN.
Married at the age of 27 on 04-11-1903 in Arnhem to Franciscus HEIL, arbeider, born ±1876 in Zutphen, died on 17-07-1942 in Arnhem, son of Johannes HEIL, pottenbakker, and Hendrikje Johanna de REUS.
From this marriage:
   1.  Aleida Hendrika, born on 23-02-1903 in Arnhem, died on 20-01-1977 at the age of 73.
   2.  Gerardus, legions-oberschütze, bauarbeiter, born on 27-07-1917 in Arnhem (religion: katholiek), died on 30-09-1942 in Kiskino bei Leningrad (RUS) at the age of 25.

X.67    Reinier KAMPHORST, schoenmaker, born on 24-11-1852 in Arnhem, died on 11-04-1901 in Arnhem at the age of 48, son of Arnoldus (Arend) KAMPHORST (Antoon) (see also IX.43) and Willemina SMINK, dienstbode.
Married at the age of 30 on 30-05-1883 in Arnhem to Theodora Rosina VERHEIJEN, 21 years old, born on 23-07-1861 in Arnhem, died on 13-05-1950 in Velp at the age of 88, buried on 16-05-1950 in Velp (RK begraafplaats), daughter of Derk VERHEIJEN and Janna HOUTHUIZEN.
From this marriage:
   1.  Willemina Johanna (Mina) (see also XI.24).
   2.  Theodorus Arnoldus, born on 31-08-1886 in Arnhem, died on 03-01-1887 in Arnhem, 125 days old.
   3.  Arnoldus Theodorus, born on 14-01-1888 in Arnhem, died on 18-01-1888 in Arnhem, 4 days old.
   4.  Johanna Louisa (Anna) (see also XI.28).
   5.  Louisa Maria Josina (Wies) (see also XI.30).

XI.24    Willemina Johanna (Mina) KAMPHORST, born on 08-03-1884 in Arnhem (religion: RK), died on 29-08-1958 at 22:45 in Amersfoort at the age of 74, buried on 02-09-1958 in Amersfoort (RK begraaplaats), daughter of Reinier KAMPHORST (see also X.67) and Theodora Rosina VERHEIJEN.
Married at the age of 22 on 07-11-1906 in Arnhem to Hendrikus Johannes KREIJNE, 24 years old, koetsier, rietdekker, born on 08-06-1882 in Barneveld (religion: RK), died on 01-12-1935 in Utrecht at the age of 53, buried on 05-12-1935 in Hoogland (RK begraafplaats Langenoord). Het gezin Kreijne is omstreeks 1914-1915 verhuisd van Arnhem naar Hoogland. Hendrikus Johannes (Hendrik) Kreijne ging daar werken als rietdekker (het beroep van zijn vader). In 1924 of 1925 begon het echtpaar Kreijne een kruidenierswinkel aan de Dorpstraat 32 te Hoogland. (later werd de straatnaam veranderd in de Hamseweg).
Foto 5: Dorpstraat te Hoogland voordat de familie Kreijne er een kruidenierszaak begon.
Foto 6: Vader Kreijne met 3 van zijn kinderen voor de winkel
Noot:
De foto moet op een vrijdag genomen zijn. Op vrijdag trokken de boeren via de Dorpstraat van Hoogland naar de markt in Amersfoort. Dan werden de touwen, schoppen enz. op de stoep gezet.
Foto 7: De winkel na de verbouwing nadat het naastgelegen pand erbij was getrokken. De winkel is naderhand overgegaan naar zoon Theodorus (Theo) Kreijne. Son of Hendrik KREIJNE, rietdekker, and Elisabeth KRAAN.
From this marriage:
   1.  Hendrikus Marinus (Hendrik), manufacturier, born on 18-10-1907 in Arnhem, died on 26-08-1959 at 14:00 in Hoogland at the age of 51.
Married at the age of 38 on 01-05-1946 in Amersfoort to Maria Susanna van de BRUG, born ±1908, died on 28-12-1971 in Amersfoort.
   2.  Reinier Laurens Adrianus, born ..-10-1910 in Arnhem, died on 29-11-1910 in Arnhem.
   3.  Elisabeth Hendrika Alberta, born ±1912 in Ede, died on 27-07-1913 in Arnhem.
   4.  Theodorus Everardus Louis (Theo) (see also XII.33).
   5.  Reinier Hendrikus Gerarda, born ±1915 in Hoogland, died on 14-11-1916 in Arnhem.
   6.  Elisabeth Gerarda (Bets) (see also XII.37).
   7.  Louise Antonia (Wies) (see also XII.39).
   8.  Anna Johanna (Annie), born on 15-07-1927 in Hoogland.
Married (1) at the age of 24 on 28-05-1952 in Amersfoort, divorced after 7 years on 21-07-1959 in Hoogland from Wulfert Theodorus HOUTVEEN, born on 15-07-1927 in Hoogland.
Married (2) at the age of 33 on 01-09-1960 in Amersfoort to Gerardus ten HOOVE, 37 years old, born on 15-04-1923 in Amersfoort, died on 05-06-1988 in Amersfoort at the age of 65.

XII.33    Theodorus Everardus Louis (Theo) KREIJNE, kruidenier, born on 23-11-1913 in Arnhem, died on 27-10-1971 in Hoogland at the age of 57, son of Hendrikus Johannes KREIJNE, koetsier, rietdekker, and Willemina Johanna (Mina) KAMPHORST (see also XI.24).
Married at the age of 26 on 03-10-1940 in Amersfoort to Martha TIJMENSEN, 22 years old, born on 18-05-1918 in Leusden.
From this marriage:
   1.  Hendrikus Wilhelmus Johannes, born on 16-07-1941 in Amersfoort.
Married ±1967 to Hilda Jantje DIJKHUIS, born on 08-08-1937 in Delfzijl.
   2.  Everarda Willemina (see also XIII.24).
   3.  Wilhelmina Elisabeth Richarda (see also XIII.26).
   4.  Wilhelmus Adrianus Maria (see also XIII.27).
   5.  Elisabeth Johanna Hendrina (see also XIII.30).
   6.  Richarda Johanna Maria (see also XIII.32).

XIII.24    Everarda Willemina KREIJNE, born on 11-08-1942 in Amersfoort, daughter of Theodorus Everardus Louis (Theo) KREIJNE (see also XII.33) and Martha TIJMENSEN.
Married at the age of 24 on 20-09-1966 in Hoogland to Joannes Antonius EGGENKAMP, 25 years old, born on 24-07-1941 in Hooglanderveen.
From this marriage:
   1.  Paules Johannes Theodorus, born on 24-06-1967.
   2.  Thomas Wilhelmus, born on 16-08-1968 in Den Bosch.
   3.  Marcus Everarda Wilhelmus, born on 22-10-1969 in Den Bosch.
   4.  Maria Martha Geertruida, born on 22-10-1969 in Den Bosch.

XIII.26    Wilhelmina Elisabeth Richarda KREIJNE, born on 18-01-1945 in Amersfoort, daughter of Theodorus Everardus Louis (Theo) KREIJNE (see also XII.33) and Martha TIJMENSEN.
Married at the age of 25 on 14-12-1970 in Hoogland to Alfred Nicolaas KET, 26 years old, born on 23-08-1944 in Aalten.
From this marriage:
   1.  Aldo Vincent, born on 21-01-1973 in Hoogland.
   2.  Denise Cunera, born on 27-05-1974 in Hoogland.

XIII.27    Wilhelmus Adrianus Maria KREIJNE, born on 21-09-1946 in Amersfoort, son of Theodorus Everardus Louis (Theo) KREIJNE (see also XII.33) and Martha TIJMENSEN.
Married at the age of 26 on 12-12-1972 in Zeist to Maria Johanna HEMEL, 22 years old, born on 25-08-1950 in Zeist.
From this marriage:
   1.  Marcel Theo Bernard, born on 24-10-1974 in Hoogland.
   2.  Jeroen Bernard Theo, born on 01-03-1977 in Hoogland.

XIII.30    Elisabeth Johanna Hendrina KREIJNE, born on 23-12-1949 in Amersfoort, daughter of Theodorus Everardus Louis (Theo) KREIJNE (see also XII.33) and Martha TIJMENSEN.
Married at the age of 17 on 18-01-1967 in Hoogland to Jacobus GOUW, 19 years old, born on 13-01-1948 in Amersfoort.
From this marriage:
   1.  Jacobus Albertus Theodorus, born on 22-03-1967 in Hoogland.
   2.  Silvia Martha Elisabeth, born on 30-09-1969 in Amersfoort.

XIII.32    Richarda Johanna Maria KREIJNE, born on 14-09-1956 in Amersfoort, daughter of Theodorus Everardus Louis (Theo) KREIJNE (see also XII.33) and Martha TIJMENSEN.
Married at the age of 24 on 06-08-1981 in Haarlem to John KOPPEN, 24 years old, born on 09-04-1957 in Haarlem.
From this marriage:
   1.  Bianca Adinda, born on 02-05-1991 in Haarlem.

XII.37    Elisabeth Gerarda (Bets) KREIJNE, born on 15-04-1919 in Hoogland, daughter of Hendrikus Johannes KREIJNE, koetsier, rietdekker, and Willemina Johanna (Mina) KAMPHORST (see also XI.24).
Married at the age of 22 on 04-02-1942 in Amsterdam to Leonardus Wilhelmus van LEEUWEN, 23 years old, linieerder, born on 01-06-1918 in Breukelen, died on 19-02-2002 in Almere-Stad at the age of 83, cremated ..-02-2002 in Lelystad, son of Leonardus van LEEUWEN and Jenneke Elizabeth TELLEKAMP.
From this marriage:
   1.  Leonardus Hendrikus (see also XIII.33).
   2.  Wilhelmina Woutera Jenneke (see also XIII.37).
   3.  Geertruida Johanna Maria (see also XIII.39).
   4.  Johanna Wilhelmina Maria (see also XIII.41).
   5.  Theodorus Reinier (see also XIII.42).
   6.  Gerarda Louise Maria (see also XIII.45).
   7.  Elisabeth Helena (see also XIII.47).
   8.  Louise Wilhelmina (see also XIII.49).
   9.  Hermanus Johannes (see also XIII.50).

XIII.33    Leonardus Hendrikus van LEEUWEN, boekbinder, concierge, kantinebeheerder, born on 20-10-1942 in Amsterdam, son of Leonardus Wilhelmus van LEEUWEN, linieerder, and Elisabeth Gerarda (Bets) KREIJNE (see also XII.37).
Married (1) at the age of 23 on 29-01-1966 in Amsterdam, divorced after 14 years on 23-07-1980 from Leonora Sarina FRANKE, born on 06-10-1946 in Amsterdam.
Married (2) at the age of 40 on 02-08-1983 in Alkmaar to Elisabeth Maria Joanna BURGER, 30 years old, doktersassistente, born on 26-10-1952 in Beverwijk, daughter of Johannes BURGER and Euphemia Johanna Cornelia SCHRAM.
From the first marriage:
   1.  Ronald Wilhelmus Otto, born on 19-02-1967 in Amsterdam.
   2.  Jeroen Alexander, born on 17-04-1970 in Amsterdam.
   3.  Désirée Maria (see also XIV.19).

XIV.19    Désirée Maria van LEEUWEN, born on 11-02-1975 in Amsterdam, daughter of Leonardus Hendrikus van LEEUWEN (see also XIII.33) and Leonora Sarina FRANKE.
Child:
   1.  Stephanie PELS, born on 27-10-1992 in Almere-Stad.

XIII.37    Wilhelmina Woutera Jenneke van LEEUWEN, born on 28-12-1943 in Amsterdam, died on 30-03-1983 in Castricum at the age of 39, daughter of Leonardus Wilhelmus van LEEUWEN, linieerder, and Elisabeth Gerarda (Bets) KREIJNE (see also XII.37).
Married at the age of 25 on 19-09-1969 in Amsterdam to Fredereikus SPIJKER, 26 years old, born on 17-09-1943 in Amsterdam.
From this marriage:
   1.  Carmen Victoria, born on 11-02-1973 in Amsterdam.
   2.  Mira Marianna (see also XIV.22).

XIV.22    Mira Marianna SPIJKER, born on 19-06-1975 in Amsterdam, daughter of Fredereikus SPIJKER and Wilhelmina Woutera Jenneke van LEEUWEN (see also XIII.37).
Married ±2000 to David MIETTINEN, born ±1975.
From this marriage:
   1.  Mika Samuel, born on 01-04-2001 in Castricum.

XIII.39    Geertruida Johanna Maria van LEEUWEN, kapster, born on 24-04-1946 in Amsterdam, daughter of Leonardus Wilhelmus van LEEUWEN, linieerder, and Elisabeth Gerarda (Bets) KREIJNE (see also XII.37).
Married at the age of 21 on 23-11-1967 in Amsterdam to Hendrikus Louis Theodorus Chat van der VEN, 22 years old, verkoper, born on 17-05-1945 in Reeuwijk, died on 16-05-1998 in Almere-Buiten at the age of 52.
From this marriage:
   1.  GEEN VERDERE GEGEVENS IVM PRIVACY, born ±1968.
   2.  Roy, born on 10-05-1974 in Amsterdam.

XIII.41    Johanna Wilhelmina Maria van LEEUWEN, born on 28-05-1947 in Amsterdam, daughter of Leonardus Wilhelmus van LEEUWEN, linieerder, and Elisabeth Gerarda (Bets) KREIJNE (see also XII.37).
Married at the age of 21 on 12-12-1968 in Amsterdam to Cornelis Franciscus Petrus Maria van der VEN, 22 years old, verkoper, born on 06-10-1946 in Amsterdam.
From this marriage:
   1.  Richard Alexander, born on 27-06-1971 in Zaandam.
   2.  Stephan Roland, born on 22-05-1974 in Zaandam.
   3.  Laurens Marthijn, born on 26-05-1978 in Zaandam.

XIII.42    Theodorus Reinier van LEEUWEN, hovenier, born on 17-08-1948 in Amsterdam, son of Leonardus Wilhelmus van LEEUWEN, linieerder, and Elisabeth Gerarda (Bets) KREIJNE (see also XII.37).
Married at the age of 23 on 24-12-1971 in Amsterdam to Theodora Bernadina Eugenia ROHRING, 21 years old, born on 15-12-1950 in Diemen.
From this marriage:
   1.  Cassandra Debora, born on 30-06-1974 in Amsterdam.
   2.  Danielle Stephanie, born on 19-01-1977 in Amsterdam.

XIII.45    Gerarda Louise Maria van LEEUWEN, born on 20-07-1952 in Amsterdam, daughter of Leonardus Wilhelmus van LEEUWEN, linieerder, and Elisabeth Gerarda (Bets) KREIJNE (see also XII.37).
Married at the age of 22 on 05-08-1974 in Amsterdam to Mohamed ASSEM, 24 years old, born on 03-11-1949 in Alexandrie (Egypte).
From this marriage:
   1.  Nagwa, born on 16-05-1977 in Amsterdam.
   2.  Marwan, born on 30-07-1979 in Amsterdam.

XIII.47    Elisabeth Helena van LEEUWEN, born on 01-08-1956 in Amsterdam, daughter of Leonardus Wilhelmus van LEEUWEN, linieerder, and Elisabeth Gerarda (Bets) KREIJNE (see also XII.37).
Married at the age of 21 on 16-06-1978 in Amsterdam to Cornelis op de DIJK, 23 years old, born on 20-02-1955 in Veendam.
From this marriage:
   1.  Paulus Rafael, born on 29-11-1981 in Amsterdam.
   2.  Alexandra Hifiana, born on 09-08-1983 in Amsterdam.

XIII.49    Louise Wilhelmina van LEEUWEN, born on 01-08-1956 in Amsterdam, daughter of Leonardus Wilhelmus van LEEUWEN, linieerder, and Elisabeth Gerarda (Bets) KREIJNE (see also XII.37).
Married at the age of 20 on 03-06-1977 in Midwolda to Reinder WIEGMAN, 20 years old, born on 31-01-1957 in Midwolda.
From this marriage:
   1.  Marc Sebastiaan, born on 25-10-1981 in Veendam.
   2.  Patricia Thamara, born on 31-07-1983 in Veendam.

XIII.50    Hermanus Johannes van LEEUWEN, born on 24-02-1962 in Amsterdam, son of Leonardus Wilhelmus van LEEUWEN, linieerder, and Elisabeth Gerarda (Bets) KREIJNE (see also XII.37).
Married at the age of 38 on 25-05-2000 in Praslin (Seychellen) to Chantal de BONDT, 35 years old, vertaalster, born on 30-03-1965 in Niel (Belgie).
From this marriage:
   1.  Serena Adinda, born on 01-09-2001 in Leiderdorp.

XII.39    Louise Antonia (Wies) KREIJNE, born on 16-11-1922 in Hoogland, daughter of Hendrikus Johannes KREIJNE, koetsier, rietdekker, and Willemina Johanna (Mina) KAMPHORST (see also XI.24).
Married at the age of 18 on 11-01-1941 in Leeuwarden to Jacobus LEERENTVELD, 22 years old, born on 13-02-1918 in Nijmegen.
From this marriage:
   1.  Hendrikus (Henk) (see also XIII.52).
   2.  Dirk, born on 02-11-1951 in Leeuwarden.
   3.  Wilhelmina Hendrikje (see also XIII.56).
   4.  Harmen, born on 19-04-1958 in Leeuwarden.

XIII.52    Hendrikus (Henk) LEERENTVELD, born on 13-04-1941 in Leeuwarden, son of Jacobus LEERENTVELD and Louise Antonia (Wies) KREIJNE (see also XII.39).
Married at the age of 24 on 27-08-1965 in Amsterdam to Johanna de VRIES, 19 years old, born on 26-08-1946 in Amsterdam.
From this marriage:
   1.  Dennis (see also XIV.37).
   2.  Nando, born on 09-05-1970 in Amsterdam.

XIV.37    Dennis LEERENTVELD, born on 27-01-1968 in Amsterdam, son of Hendrikus (Henk) LEERENTVELD (see also XIII.52) and Johanna de VRIES.
Married at the age of 22 on 03-08-1990 in Amsterdam to Carmen Gabriela STRAATMAN, 19 years old, born on 23-09-1970 in Amsterdam.
From this marriage:
   1.  Rachel Melissa, born on 28-08-1991 in Amsterdam, died on 28-08-1991 in Amsterdam, 0 days old.
   2.  Mitchell Patrick, born on 11-11-1992 in Amsterdam.
   3.  Pamela Kimberley, born on 12-01-1995 in Amsterdam.
   4.  Brian Wesly, born on 16-02-1999 in Amsterdam.
   5.  Jerry Kenneth, born on 16-02-1999 in Amsterdam.

XIII.56    Wilhelmina Hendrikje LEERENTVELD, born on 07-09-1955 in Leeuwarden, daughter of Jacobus LEERENTVELD and Louise Antonia (Wies) KREIJNE (see also XII.39).
Married ±1980 to Jogchum AKKERMAN, born ±1955.
From this marriage:
   1.  Carina, born on 13-07-1979 in Amsterdam.
   2.  Richard, born on 11-06-1981 in Amsterdam.

XI.28    Johanna Louisa (Anna) KAMPHORST, born on 20-04-1889 in Arnhem, died in Velp, daughter of Reinier KAMPHORST (see also X.67) and Theodora Rosina VERHEIJEN.
Married at the age of 30 on 13-06-1919 in Doetinchem-Ambt to Johannes Lambertus van den BERG (Johannes Leonardus), smid, born ±1896 in Doetinchem-Ambt, son of Hendrikus van den BERG, landbouwer, and Theodora BERENTSEN.
From this marriage:
   1.  Wilhelmus Hendricus Everhardus, soldaat, born ..-10-1920 in Doetinchem, died on 26-03-1949 in Kota Padang Zuid-Sumatra.
   2.  ? Born ..-05-1927 in Doetinchem.

XI.30    Louisa Maria Josina (Wies) KAMPHORST, born on 31-10-1894 in Arnhem, died on 29-11-1980 in Bemmel at the age of 86, buried on 03-12-1980 in Bemmel (RK Kerkhof), daughter of Reinier KAMPHORST (see also X.67) and Theodora Rosina VERHEIJEN.
Married at the age of 32 on 28-09-1927 in Arnhem to Antonius Adrianus STOOP, 30 years old, born on 25-10-1896 in Zevenbergen, died on 21-12-1957 in Arnhem at the age of 61, son of Johannes STOOP and Jacoba Adriana BLOM.
From this marriage:
   1.  Johannes, born on 27-04-1928.
   2.  Reinier, born on 07-05-1930.
   3.  Jacoba Adriana, born on 26-07-1933 in Arnhem.

X.69    Wilhelmus KAMPHORST, smid, born on 01-10-1855 in Arnhem, died on 02-07-1910 in Nijmegen at the age of 54, son of Arnoldus (Arend) KAMPHORST (Antoon) (see also IX.43) and Willemina SMINK, dienstbode.
Publication of the banns ..-05-1884 in Didam, married at the age of 28 on 19-05-1884 in Didam to Engelina Elisabeth ENGELBERTS, 35 years old, born on 12-01-1849 in Didam, died on 08-12-1911 in Nijmegen at the age of 62, daughter of Theodorus ENGELBERTS, arbeider, and Johanna MEURS, arbeidster.
From this marriage:
   1.  Johanna Willemina (see also XI.32).
   2.  Arnoldus Theodorus, born on 22-09-1887 in Nijmegen, died on 20-03-1888 in Nijmegen, 180 days old.

XI.32    Johanna Willemina KAMPHORST, dienstbode, born on 05-03-1886 in Nijmegen, daughter of Wilhelmus KAMPHORST (see also X.69) and Engelina Elisabeth ENGELBERTS.
Married at the age of 22 on 01-10-1908 in Nijmegen to Theodorus Aloijsius van THIEL, 28 years old, voeger, born on 07-02-1880 in Ravenstein.
From this marriage:
   1.  Theodorus Wilhelmus, born ..-12-1909 in Nijmegen, died on 29-07-1910 in Nijmegen.
   2.  Theodora Johanna Maria, born ±1914, died on 17-04-1915 in Nijmegen.
   3.  Theodorus Lambertus Aloijsius, born ±1915 in Hees, died on 20-11-1918 in Nijmegen.

VIII.19    Reijndert (Reinier) KAMPHORST (Reinder), bode bij de rechtbank, sjouwerman, winkelier, dagloner, arbeider, born ..-01-1776 in Arnhem, christened (NDG) on 05-01-1776 in Arnhem, died on 29-08-1836 in Arnhem. Reinder is gedurende een korte tijd winkelier geweest in de Jansstraat (Am.5), maar was voor de rest van zijn leven arbeider. In 1836 verhuisde hij naar de Korenmarkt (Am.6) en zijn weduwe Aleida van den Bosch woonde later in de Rosemarijnsteeg (Am.7). In de tijd dat Reinder aan de Korenmarkt woonde, was daar nog een markthal, die pas in 1899 werd afgebroeken (afb.8). Mogelijk was Reinder op deze markt werkzaam als arbeider. Son of Geurt Reinders KAMPHORST (see also VII.32) and Grietje SCHEPERKAMP (Schepekamps).
Married on 31-10-1811 in Arnhem to Aleida van den BOSCH (Alijda), born ±1783 in Arnhem, died on 27-08-1849 in Arnhem, daughter of Jan van den BOSCH, verwer, and Clasina (Klaasje) BOUWMAN.
From this marriage:
   1.  Geurt (Kamhorst), milicien bij infanterie (1831-1846), korporaal (1836), schoenmaker (1849(born on 09-10-1812 in Arnhem, died on 23-07-1849 in Arnhem/Renkum at the age of 36, ovl.datum volgens Arie Kamphorst 19-07-1849. Geurt werd op 12 maart 1831 als miliciën voor de tijd van 5 jaar ingedeeld bij de 3e Afdeling Infanterie, zijnde loteling van de lichting van 1831. Bij gelegenheid van de opstand in België werd hij van 1831 tot 1833 gelegerd in de vesting Den Bosch. Hij werd daar onderscheiden met het metalen kruis in 1832. Op 20 juli 1833 werd hij overgeplaatst "bij de staande armee", waar hij op 26 september 1833 werd bevorderd tot korporaal. Het signalement van Geurt Kamphorst bij zijn aankomst in het leger was als volgt: lengte 1 el, 6 palmen, 1 duim en 0 strepen, aangezicht rond, voorhoofd rond, ogen bruin, neus ordinair (dwz gewoon), mond ordinair, kin rond, haar en wenkbrauwen bruin, geen merkbare tekenen (dwz geen bijzondere lichaamskenmerken). Op 16 augustus 1835 werd Geurt "wegens verwonding" door de krijgsraad van het Provinciaal Kommando van Gelderland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden. Een degradatie tot soldaat volgde op 18 november 1837 en zijn ontslag uit de dienst op 24 oktober 1839. De oorzaak van deze dramatische wending van Geurt's militaire loopbaan is de vinden in de handelingen van de Krijgsraad te Arnhem. Op 12 juli 1835 zat Geurt met enkele kennissen een borrel te drinken en liederen te zingen in herberg De Wildeman in de Oeverstraat te Arnhem. In een andere hoek van de gelagkamer zong een groep ambachtsgezellen, meest van Duitse afkomst, Duitse liederen. Geurt werd hierdoor zo verstoord, dat hij zijn metgezellen voorstelde de ambachtslieden "bij de kop te vatten". Toen dezen daarop niet ingingen, trok Geurt zijn sabel en begon hij op de zingende personen in te houwen, waarbij hij enkelen verwondde aan hoofd en handen. Na zijn arrestatie kon Geurt ter verontschuldiging slechts "drift en drankbedwelming" aanvoeren. Getuigen verklaarden echter dat hij maar heel weinig gedronken had. Mogelijk was een wat te ver doorgevoerde vaderlandsliefde of vreemdelingenhaat de oorzaak van zijn onbesuisde optreden. Op 8 januari 1840 werd Geurt toch weer opnieuw als miliciën ingedeeld bij het 3e Regiment Infanterie voor de tijd van 4 jaar, deze keer als plaatsvervanger voor een andere dienstplichtige. Op 12 mei 1842 werd hij overgeplaatst "bij de staande armee", waar hij op 10 maart 1844 als miliciën werd geroyeerd en als vrijwilliger werd aangemerkt. "Wegens lichaamsgebreken en vallende ziekten, ontstaan in, doch niet door de dienst" werd Geurt op 5 oktober 1846 "gepasporteerd", dwz uit de dienst ontslagen. De dood van Geurt Kamphorst is vooralsnog mysterieus. Op 26-07-1849 ontving de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Arnhem van de burgemeester van Renkum een extract uit het Register der Acten van Overlijden van de gemeente Renkum, waaruit blijkt dat Geurt in de gemeente Renkum is overleden tussen 19-07-1849 om 20.00 uur en 23-07-1849 om 19.00 uur. Kennelijk werd zijn lichaam pas enige tijd na zijn overlijden te Renkum gevonden.
   2.  Johanna Clasina (see also IX.48).
   3.  Johan, born on 03-06-1818 in Arnhem, died on 25-02-1836 in Arnhem at the age of 17.
   4.  Jacobus (Jacob) (see also IX.51).
   5.  Petronella Margaretha (Pietje) (see also IX.53).

IX.48    Johanna Clasina KAMPHORST, werkvrouw (1854), born on 03-05-1815 in Arnhem (religion: NDG), died on 12-04-1884 in Arnhem at the age of 68, daughter of Reijndert (Reinier) KAMPHORST (Reinder) (see also VIII.19) and Aleida van den BOSCH (Alijda).
Married (1) at the age of 30 on 17-09-1845 in Arnhem to Hendrik van DRIESSEN, stalknecht, born ±1820 in Arnhem, died on 28-01-1851 in Arnhem, son of Steven van DRIUESSEN and Geertruida SIMONS.
Married (2) at the age of 39 on 20-09-1854 in Arnhem to Gerrit Hendrik Jan WOLTERS, metselaarsknecht, born ±1825 in Arnhem, died on 23-03-1875 in Arnhem, son of Martinus WOLTERS, voerman, and Jenneke HENDRIKS.
From the first marriage:
   1.  Johannes, born ±1846 in Arnhem, died on 19-09-1846 in Arnhem.
From the second marriage:
   2.  Jenneken Johanna, born ±1855 in Arnhem, died on 17-08-1855 in Arnhem.
   3.  Jenneken Johanna, born ±1857 in Arnhem, died on 17-01-1857 in Arnhem.

IX.51    Jacobus (Jacob) KAMPHORST, wagenmakersknecht (1848), milicien infanterie (1841), dagloner (1856) sjouwer (1860), arbeider (1877), born on 21-12-1820 in Arnhem, died on 28-08-1877 in Arnhem at the age of 56. Aanvankelijk woonde Jacobus als wagenmakersknecht in de Langstraat (Am.8, afb. 9). Later werd hij dagloner en woonde hij gedurende vele jaren in de Weerdjesstraat (Am.9). Jacob werd al in 1841 voor het eerst milicien. Hij werd toen ingedeeld bij het bataljon Mineurs en Sappeurs voor de tijd van 5 jaar. Op 15-01-1842 werd hij mineur 2e klasse zonder handgeld voor de tijd van 6 jaar. Een dag later werd hij geroyeerd als milicien en aangemerkt als vrijwilliger. Op 10-03-1846 werd hij mineur 1e klasse en op 13-10-1848 werd hij gepasporteerd wegens expiratie van zijn diensttijd. Op 29 mei 1849 ging hij opnieuw in het leger en voor de tijd van 5 jaren ingedeeld bij het 3e Regiment Infanterie. Hij was plaatsvervanger voor de dienstplichtige klompenmaker Walleris Marcusse. In de notariële akte, die van deze plaatsvervanging werd opgemaakt, werd overeengekomen dat Jacob hiervoor een vergoeding van fl. 270,-- zou ontvangen. Hiervan zou fl. 20,-- worden betaald na de goedkeuring door de militieraad en fl. 40,-- bij de inlijving in het korps van de nationale militie. De resterende fl. 210,-- zou gedurende zijn diensttijd in bedragen van fl. 2,-- per week worden uitbetaald aan zijn vrouw Arnolda Schuuring. Dit betekent dat de totale dienstperiode 2 jaar was. Hij maakte deze periode ruimschoots vol, want pas op 15 augustus 1851 ging hij met groot verlof. Bij zijn aankomst in het leger had Jacobus het volgende signalement: lengte 1 el, 6 palmen, 4 duimen en 0 strepen, aangezicht breed, voorhoofd rond, ogen blauw, neuws klein, mond groot, kin rond, haar en wenkbrauwen bruin, "geen merkbare tekenen". Son of Reijndert (Reinier) KAMPHORST (Reinder) (see also VIII.19) and Aleida van den BOSCH (Alijda).
Married at the age of 27 on 23-02-1848 in Arnhem to Arnolda (Alida) SCHUURING, 30 years old, naaister, schoonmaakster, born on 25-01-1818 in Arnhem, daughter of Aaltje SCHUURING.
From this marriage:
   1.  Aaltje (see also X.76).
   2.  Aleida Reiniera, born on 15-10-1850 in Arnhem, died on 26-04-1852 in Arnhem at the age of 1.
   3.  Reinier, soldaat garnizoen Harderwijk, born on 24-11-1852 in Arnhem, volgens Arie Kamphorst, geb. 21-03-1852, died on 03-01-1905 in Rotterdam at the age of 52.
   4.  Peter (see also X.79).
   5.  Aleida, born on 01-04-1860 in Arnhem, died on 12-05-1860 in Arnhem, 41 days old.

X.76    Aaltje KAMPHORST, dienstbode, born on 10-02-1848 in Arnhem, kind gewettigd bij huwelijk ouders, died on 01-09-1925 in Velp at the age of 77, daughter of Jacobus (Jacob) KAMPHORST (see also IX.51) and Arnolda (Alida) SCHUURING, naaister, schoonmaakster.
Married at the age of 29 on 30-05-1877 in Arnhem to Hendrik JERONIMUS, metselaar, born ±1846 in Velp (Rheden), died on 22-10-1918 in Velp, son of Willem JERONIMUS, arbeider, and Jantje KOLDEWIJN.
From this marriage:
   1.  Arnolda, born ..-05-1878 in Velp, died on 29-07-1878 in Velp.
   2.  Willem, metselaar, born ±1880 in Velp.
Married on 16-06-1906 in Rheden to Berendina RIJNTEN, born ±1883 in Rheden.
   3.  Jacobus, born ..-05-1881 in Velp, died on 12-08-1881 in Velp.
   4.  Aaltje (see also XI.39).
   5.  Hendrik, arbeider, born ..-10-1884 in Velp, died on 18-03-1956 in Rotterdam.
Married (1) on 03-03-1910 in Rheden, divorced after 25 years on 02-01-1936 in Arnhem from Gerritje ZWEERS, dienstbode, born ±1887 in Velp.
Married (2) ±1938 to Maria Petronella JANSEN, born ±1885.
   6.  Lijda, born ..-01-1886 in Velp, died on 14-11-1886 in Velp.
   7.  Jantje, born ..-01-1886 in Velp, died on 21-02-1886 in Velp.
   8.  Jacobus, stucadoor, born ±1887 in Velp, died on 12-09-1945 in Velp.
Married on 15-05-1912 in Rheden to Hentje HEESBEEN, dienstbode, born ±1889 in Velp.
   9.  Leendert, schilder, born ±1889 in Velp.
Married on 26-02-1916 in Rheden to Jantina KREMER, born ±1892 in Sappemeer.
   10.  Lijda, born ±1891 in Velp.
Married on 10-06-1915 in Rheden to Johannes GAMELKOORN, metselaar, born ±1888 in Velp.
   11.  Jan, timmerman, born ±1892 in Velp.
Married on 19-02-1920 in Rozendaal to Wilhelmina LUCASSEN, born ±1895 in Velp.
   12.  Evert, metselaar, born ±1895 in Velp, died on 30-06-1924 in Velp.


    Page 1 of 16 Next page    Last page

Homepage | E-mail


created with PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software